• Imprimeix

Organigrama i funcions

Responsable: Sr. Jordi Solà Grancha
Càrrec: director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Adreça
Complex de la Caparrella, s/n
Població
25192 Lleida
Telèfon
973 27 20 22
CIF
Q-0840010-C
Fax
973 27 59 41
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Adreça
Avinguda de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica)
Població
08038 Barcelona
Telèfon
93 425 54 45
CIF
Q-0840010-C
Fax
93 426 36 17
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

 1. Assumir la direcció acadèmica i administrativa de l'INEFC, podent delegar-la en els càrrecs directius dels centres.
 2. Executar els acords del Consell Rector.
 3. Gestionar i subscriure en nom de l'INEFC, d'acord amb les directrius del Consell Rector, els contractes públics i privats que siguin necessaris, sempre dins les limitacions que estableixen les disposicions vigents.
 4. Administrar, gestionar i recaptar els recursos econòmics de l'INEFC.
 5. Presentar el pla anual d'activitats davant del Consell Rector per a la seva aprovació.
 6. Presentar al Consell Rector l'avantprojecte del pressupost per a la seva aprovació.
 7. Presentar al Consell Rector la memòria anual de les activitats de l'INEFC per a la seva aprovació.
 8. Exercir la direcció del personal.
 9. Nomenar els/les directors/res de centre, els/les subdirectors/res, els/les caps de departament de cada centre, així com els comandaments responsables dels projectes intercentres, d'entre el personal docent i d'investigació de l'INEFC.
 10. Delegar les funcions administratives i de caràcter econòmic en la Gerència i la resta de funcions en un/a dels/es directors/res de Centre en cas de malaltia, absència o impediment. Si l'absència es perllongués per més d'un mes, se'n donarà coneixement al Consell Rector per a la seva ratificació.
 11. Aprovar, a proposta de les Juntes de Centre, el Reglament de Règim Interior dels centres.
 12. Posar en marxa, quan correspongui, el procediment per a la renovació dels equips directius de cada Centre.
 13. Vetllar per l'aplicació real d'igualtat entre dones i homes en totes les accions que es portin a terme des de l'INEFC.
 14. Formular i presentar al Consell Rector els comptes anuals per a la seva aprovació.
 15. Les altres funcions que el Consell Rector li encomani dins les seves atribucions.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.