• Imprimeix

Futurs estudiants

L’alumnat haurà de ser graduat, llicenciat o enginyer universitari, titulat a Espanya o a qualsevol altre país Europeu o d’un altre continent. Els títols estrangers hauran de ser degudament legalitzats.

El perfil de sortida de l’alumnat és el d’una persona capacitada per dirigir, gestionar i planificar les organitzacions esportives, les seves infraestructures i els seus recursos.

El Màster està dirigit a totes les persones que tinguin com a objectiu:

 1. La inserció laboral en l’àmbit de la gestió esportiva.
 2. La millora de les seves competències professionals.

Per això, per tal que el màxim nombre de persones es puguin beneficiar de la nostra oferta, s’ofereix un model amb dues opcions:

 1. Full time, dirigit a les persones que es poden dedicar únicament a formar-se. El programa es desenvolupa durant un curs acadèmic.
 2. Part time, dirigit a les persones que han de conciliar la formació amb l’activitat professional i/o personal. La formació es desenvolupa al llarg de dos cursos acadèmics.

En finalitzar el nostre Màster estaràs preparat per fer:

 • Consultories esportives.
 • Direcció i gestió d’organitzacions esportives: administracions públiques, organitzacions comercials i associacions esportives.
 • Gestió d’esdeveniments esportius.
 • Gestió d’instal·lacions esportives, equips esportius i centres esportius.
 • Exercir com a especialista en esport i turisme.

Els requisits d’admissió són els que estableix el Reial decret 1393/2007, el qual determina l’accés als màsters oficials.

Via 1. Títol universitari oficial espanyol (grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica).

Via 2. Títol universitari estranger homologat (l’homologació correspon al Ministeri).

Via 3. Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que en el país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau. En aquest cas, la persona interessada haurà de presentar un document emès per la universitat on va obtenir el títol que l'hi dona accés, o bé per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir a estudis de postgrau. Posteriorment la gestió correspon a la Universitat de Lleida. El/la coordinador/a del Màster i l’òrgan responsable del POP hauran de comprovar aquests requisits abans d’admetre els estudiants amb titulació no homologada.

La selecció dels aspirants es farà tenint en compte el currículum acadèmic i professional.

Si hi ha més sol·licituds que places, es procedirà a un sistema de selecció tenint en compte els criteris següents:

 • 40% puntuació final: valoració del currículum acadèmic universitari (nota mitjana dels estudis de grau).
 • 40% puntuació final: valoració del currículum professional de l’estudiant. Es valorarà 1 punt per any d’experiència específica, computant tant l’experiència professional com de voluntari.
 • 10% puntuació final: valoració del currículum acadèmic universitari i no universitari específic en l’àmbit de la gestió esportiva. Es computaran els cursos, seminaris, assignatures específiques, etc.
 • 10% puntuació final: valoració de la motivació de l’estudiant pel Màster i per la sortida professional en l’àmbit de la gestió esportiva. Entrevista personal amb una comissió de 3 professors del Màster.

S’establirà un contingent del 5% per a persones que presentin alguna minusvalidesa. Es justificarà mitjançant l’acreditació oficial corresponent.

S’establirà un contingent del 5% per a les persones que siguin esportistes d’elit d'àmbit nacional o autonòmic, que es justificarà mitjançant l’acreditació oficial corresponent.

Nombre de places: el nombre màxim de places és de 30

Reconeixement d’estudis cursats en altres universitats.

Les assignatures cursades al centre d’origen seran avaluades per la comissió d’estudis de màsters del centre de destinació, la qual autoritza el reconeixement de les matèries cursades i superades.

La qualificació obtinguda es transforma en la qualificació de la Universitat de Lleida d’acord a la informació rebuda.

Data d'actualització:  20.11.2018