• El perfil ideal de futur estudiant del MÀSTER EN ACTIVITAT FÍSICA I SALUT és el d’aquella persona que, estigui graduat havent superat de forma notable un grau en estudis relacionats amb l’activitat física i la salut, estigui motivada en aprofundir en els processos de disseny i aplicació d’exercicis i/o d’entrenaments per al manteniment o la millora i prevenció de la salut i readaptació esportiva.
  • També podran tenir accés alumnes/as amb els estudis superats de llicenciatures o graus en Ciències Biomèdiques, Infermeria, Psicologia, Nutrició Humana i Dietètica. En aquests casos, per poder cursar el màster, els esmentats graduats o llicenciats hauran de complementar la seva formació (Complements de Formació) seguint la normativa vigent.
  • En tots els casos, es recomanarà tenir un nivell òptim en el maneig i tractament dels principals paquets ofimàtics, un nivell bàsic per als paquets estadístics, i serà indispensable, com a requisit d’accés, posseir un nivell d’anglès prou elevat com per llegir i comprendre la documentació científica amb què es treballarà. Àrees de coneixement com a anatomia, cinesiología, fisiologia de l’exercici, biomecànica o teoria de l’entrenament, hauran d’haver estat assumides, ja sigui durant el GRAU EN CIÈNCIES D’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT, o bé als corresponents Complements de Formació que s’establiran.

 

En cas que les preinscripcions superin el número màxim de 35 places, es determinarà l’ordre per:

  1. Nota ponderada de l’expedient acadèmic (40%).
  2. Currículum professional i de voluntariat del/de la estudiant. Es computaran els anys d’experiència vinculats al fitness, la readaptació esportiva i la salut (20%).
  3. Currículum científic en l’àmbit de l’activitat física i la salut. Es computaran publicacions, presentacions en congressos, assistència a cursos, i seminaris (20%).
  4. Entrevista personalitzada (20%).