L’objectiu del Treball Final de Màster (TFM) (15 ECTS) és ser capaç d’integrar totes les competències adquirides en el MÀSTER D’ACTIVITAT FÍSICA i SALUT en pro de generar un projecte innovador vinculat al món de la salut.

Amb el TFM conclou el programa acadèmic del màster. En aquest MÒDUL confluiran tots els/les alumnes. L’itinerari o orientació escollits (RECERCA O PROFESSIONAL) determinaran definitivament la configuració i el desenvolupament del treball.

 1. TFM en la especialitat Prescripció de l’exercici físic – Orientació professional

El TFM PEF_Prof. consta d’una ampliació de les pràctiques en institucions que promoguin programes de salut i activitat física així com del disseny un d’un projecte de futur i/o millora per a la intervenció en el context professional en el que han desarrollado les seves pràctiques mitjançant la revisió exhaustiva de la literatura d’un tema vinculat a la prescripció de l’exercici físic.

2. TFM en l’especialitat Prescripció de l’exercici físic – Orientació investigadora

El TFM PEF_Inv. consta de la incorporación en projectes de recerca  en curs portats a terme en grups de recerca de la universitat o de centres d’investigació i desenvolupament de l’àmbit de la prescripció de l’exercici físic, així com del disseny d’un projecte d’investigación en aquesta temàtica.

3. TFM en l’especialitat Rehabilitació i readaptació esportiva – Orientació professional

El TFM RRD_Prof. consta d’una ampliació de les pràctiques en clubs esportius i entitats esportives tant públiques com privades així com del disseny d’un projecte de futuro i/o millora per a la intervenció en el context professional en el que han desenvolupat les seves pràctiques mitjançant la revisió exhaustiva de la literatura d’un tema vinculat a la reahabilitació i readaptació de l’exercici físic.

 4. TFM en l’especialitat Rehabilitació i readaptació esportiva – Orientació investigadora

El TFM PEF_Inv. consta de la incorporació en projectes d’investigació en curs portats a terme en grups de recerca de la universitat o de centres d’investigació i desenvolupament de l’àmbit de la rehabilitació i readaptació esportiva, així com del disseny d’un projecte d’investigación en aquesta temàtica.

Avaluació del TFM 

El TFM s’haurà d’exposar i defensar davant d’un tribunal avaluador format per la pròpia Comissió de Màster (Cap de Departament + Director del Màster + Subdirector de l’INEFC). Prèviament, el treball s’haurà d’enviar a la unitat de gestió del màster (Negociat de Gestió Acadèmica de l’INEFC Barcelona) en format electrònic (arxiu pdf) amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d’exposició i defensa.