• Imprimeix

Pla d'estudis

Objectius

 1. Especialitat Prescripció d’Exercici Físic. Assolir els coneixements científics i recursos metodològics més actuals per a la prevenció i millora de patologies i factors de risc per a la salut que són susceptibles de millora mitjançant l’exercici físic. S’inclouran patologies amb afectacions mentals i/o físiques en un rang ampli d’edats.
 2. Especialitat Rehabilitació i Readaptació Esportiva. Assolir els coneixemenets científics i recursos metodològics més actuals per a la prevenció i millora de lesions esportives tenint en compte les característiques diferenciadores dels mateixos.

 

Dins d’aquestes especialitats, es podrà escollir una orientació professionalitzadora o una orientació de recerca, sense que dita orientació figuri en l’expedient de l’alumne/a.

 

Competències

Generals

 • Parlar bé en públic.
 • Capacitat de treballar en un equip multidisciplinar.
 • Pensament crític i autocrític.
 • Habilitats bàsiques informàtiques.
 • Revisar, comprendre, interpretar i aplicar els avenços científics de l’àmbit.
 • Desenvolupar hàbits d’excel·lència i qualitat en l’exercici científic o el professional.
 • Dominar una terminologia que permeti la interrelació de coneixements evitant possibles confusions entre profesionals.

 

Específiques comuns a les dues especialitats

 • Programar la prescripció de l’exercici físic en persones sanes i persones amb patologies.
 • Identificar i utilitzar eines que permetin una avaluació objectiva del nivell d’activitat física del practicant.
 • Identificar i utilitzar eines que permetin una avaluació objectiva de l’estat físic del practicant.
 • Interpretar informes mèdics i indicacions terapèutiques que aconsellin diferents tipus d’exercici físic.
 • Desenvolupar les estratègies psicològiques adients en els processos d’intervenció amb el practicant.
 • Usar els mitjans o eines tecnològicament avançades per al control i seguiment de l’evolució de la persona atesa.
 • Reconèixer les contraindicacions absolutes i relatives que comporten els protocols preestablerts en els practicants.
 • Dissenyar i aplicar diferents protocols d’exercici físic adequat al perfil del practicant.
 • Integrar i aplicar els fonaments científics que relacionen activitat física i salut.
 • Dissenyar metodologies avançades d’investigació en el camp de l’activitat física i la salut així com  la transferència de coneixements a problemes de camp plantejats.

 

Específiques: especialitat Prescripció de l’Exercici Físic

 • Utilitzar la pràctica física per a la millora de l’evolució de les diferents patologies diagnosticades pel professional sanitari.
 • Identificar i utilitzar eines que permetin una avaluació objectiva de l’estat de salut del practicant i dels factors de risc individuals.
 • Ser capaç d’elaborar informes de l’evolució de la condició física del  practicant que permeti establir un feedback amb el professional sanitari.
 • Programar i prescriure activitat física en funció dels factors de risc o patologies actives que presenten els practicants.

 

Específiques: especialitat Rehabilitació i Readaptació Esportiva

 • Valorar els factors de risc associats a la pràctica esportiva i la incidència que tenen en la prescripció i programació de l’exercici físic per al manteniment del benestar de les persones.
 • Comprendre i interpretar les eines de diagnòstic de lesions esportives asociades a la pràctica física.
 • Aplicar protocols de recuperació i seguiment de lesions associades a la pràctica esportiva.
 • Ser capaç d’elaborar informes de l’evolució de la lesió esportiva i la seva recuperació que permeti establir un feedback amb el professional sanitari.

Especialitats del Màster

El  Màster en Activitat Física i Salut ofereix la possibilitat d’obtenir una d’aquestes dues especialitats:

 • Especialitat en Prescripció de l’Exercici Físic
 • Especialitat en Rehabilitació i Readaptació Esportiva

 

Orientacions del Màster

Dins de cada especialitat,  es proposa a l’alumnat acollir-se a una orientació investigadora o una orientació professional, tot i que aquestes orientacions no constaran en l’expedient de l’alumnat.

Per a seguir l’orientació professional es proposa a l’alumnat cursar 5 crèdits optatius de la matèria “Pràctiques professionals”. Per a seguir l’orientació investigadora o de recerca, s’orientarà a l’alumnat a cursar 5 crèdits optatius de la matèria “Eines d’investigació II” corresponents a les assignatures "Programació en Matlab i Comunicació científica".

 

Obligatòries per a totes les especialitats
  Matèria   Assignatura  40 ECTS
1 Noves tendències en les Ciències de l’Activitat Física i la Salut 1.1 Noves perspectives en exercici físic i benestar psicològic 2,5
1.2 Fisiologia avançada de l’activitat física i l’esport 2,5
1.3 Biomecànica avançada de l’activitat física i l’esport 2,5
1.4 Activitat física, trastorns emocionals i conductes addictives 2,5
1.5. Tecnologies avançades en el mesurament de força, equilibri i to muscular 2,5
2 Eines d’investigació I 2.1 Metodologia de la investigació en AF i esport 5
2.2 Estadística en dissenys experimentals d’AF i esport 5
2.3 Tècniques de processament de dades i documents 2,5
11 Treball Final de Màster 11 TFM 15
Obligatòries especialitat 1. Prescripció de l’exercici físic 
  Matèria    Assignatura  12,5 ECTS
6 Activitat Física i Salut Física. Patologies 6.1 AF i patologies del sistema cardio-circulatori i respiratori 2,5
6.2 AF i patologies del sistema múscul-esquelètic 2,5
6.3 AF en oncologia, reumatologia, i sistemes endocrí i digestiu 2,5
8 Casos professionals Prescripció de l’Exercici Físic 8 Casos professionals en Prescripció de l’Exercici Físic 5
Obligaròries especialitat 1. Rehabilitació i Readaptació Esportiva 
  Matèria   Assignatura 12,5 ECTS
7 Activitat Física i Salut Física. Factors de risc, prevenció i reeducació 7.1 Re-educació funcional esportiva (lesió) 2,5
7.2 Factors de risc i prevenció de lesions esportives 2,5
7.3 Biomarcadors: adaptació a l’exercici, lesió i fatiga 2,5
9 Casos professionals Rehabilitació i Readaptació Esportiva 9 Casos professionals en Rehabilitació i Readaptació Esportiva 5
Orientació Investigació  
  Matèria   Assignatura  
3 Eines d’investigació II (Orientació investigació) 3.1 Programació a Matlab 2,5
3.2 Comunicació científica 2,5
Orientació Professional    
   Matèria   Assignatura  
10 Pràctiques professionals (Orientació professional) 10 Pràctiques professionals 5
Optatives. A escollir 2,5 ECTS  
  Matèria   Assignatura  
4 Activitat Física i Salut Mental 4.1 Aspectes psicològics relacionats amb el control de pes i els trastorns de la conducta alimentària 2,5
4.2 Psicologia i canvi d’hàbits: l’elaboració d’un projecte 2,5
4.3 Psicologia i lesions esportives: propostes d’intervenció 2,5
5 Activitat Física i Salut Física. Nutrició, entrenament i valoració funcional 5.1 Mètodes d’entrenament específics per a la salut 2,5
5.2 Nutrició i suplements nutricionals 2,5
5.3 Tècniques específiques de valoració funcional en activitat física, esport i salut 2,5