• Imprimeix

Accés i matrícula

Juntament amb els requisits generals d’accés als màsters universitaris, el màster RETAN dóna accés a l’alumnat que compleixi algun dels requisits següents:

  1. Llicenciatura o grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
  2. Estudis superats de llicenciatura, enginyeria o graus no afins (complement formatiu)
  3. Diplomatures o enginyeries tècniques (complement formatiu)

 

IMPORTANT: En qualsevol cas, la decisió final d’acceptació al màster o no recaurà sobre la Comissió Coordinadora del Màster, i es prioritzaran, per raons òbvies, l'alumnat preinscrit que compleixi el requisit 1.

En relació amb els complements de formació, la Comissió del Màster (directors dels departaments de Rendiment de l’INEFC + coordinador/a del Màster + representant UB-Medicina + subdirector de l’INEFC) o, si no, el mateix coordinador/a del Màster, es reserven el dret a resoldre qualsevol problemàtica sorgida en l'elecció final d’assignatures corresponents a aquests complements. Tot amb l’objectiu final d’orientar de la millor manera possible la formació de l’alumnat inscrit al màster.

Finalment, convé assenyalar que els complements de formació es configuren com a requisit d’accés al màster, conformant la formació bàsica prèvia, necessaria i independent, a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracterizarà el màster.

El màster RETAN va adreçat especialment a alumnes amb el grau o la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que estiguin vinculats a la pràctica o procés d’entrenament en algun esport, ja sigui col·lectiu, d’adversari o individual.
 
En cas que les preinscripcions superin les 35 places ofertades, la comissió del màster analitzarà, valorarà i seleccionarà els expedients acadèmics i la trajectòria professional dels aspirants en base a:

Ponderació

Criteri

40% (x 0,4)

Expedient acadèmic universitari del / de la estudiant mitjançant la nota mitjana ponderada de la titulació que doni accés al màster

20% (x 0,2)

Currículum professional i de voluntariat del / de la estudiant (anys d'experiència vinculats a l'entrenament esportiu i l'esport federat)

Haver format part com a esportista de qualsevol selecció espanyola (1 punt).

Haver format part com a esportista de la selecció catalana absoluta o de qualsevol altre selecció absoluta del món (1 punt)

Haver entrenat a esportistes internacionals amb qualsevol selecció espanyola o la selecció catalana absoluta (1 punt)

Haver entrenat o haver estat preparador/a físic a equips de les dues màximes categories espanyoles o d’altres països dels diferents esports (1 punt)

Haver estat preparador/a físic d’esportistes internacionals absoluts de  qualsevol país del món (1 punt).

Haver estat esportista professional a clubs de la màxima categoria nacional de qualsevol país del món (1 punt) 

20% (x 0,2)

Currículum científic en l'àmbit de les ciències de l'esport (publicacions, presentacions en congressos, assistència a cursos, i seminaris)

Haver publicat com a autor/a principal o co-autor/a algun llibre relacionat amb les ciències de l’activitat física i l’esport (1 punt)

Haver publicat com a autor/a principal o co-autor/a algun article en revistes científiques indexades a JCR o Scopus, especialitzades en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport (1 punt)

Haver presentat com a autor/a principal o co-autor/a alguna conferència, comunicació oral o pòster científic en algun congrés científic nacional o internacional a l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport (per cada un, 0,5 punts)

Haver estat professor/a contractat de qualsevol universitat del món, a l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport (1 punt)

Haver participat com a investigador/a principal o investigador/a en algun projecte de recerca en convocatòria competitiva, en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport (1 punt)

10% (x 0,1)

Adequació de l'esport escollit amb la seva trajectòria professional i investigadora.

Sí (1 punt)

No (0 punts)

10% (x 0,1)

Coneixements previs sobre el tractament dels principals paquets ofimàtics i estadístics.

Sí (1 punt)

No (0 punts)

Addicionalment als criteris estipulats per la normativa universitària, en aquest màster s'inclou també el següent requisit d'admissió: nivell mínim d'anglès B1 o equivalent (es tracta d'un requisit d'admissió, de manera que no li correspon ponderació en el procés selectiu). En relació a aquest punt, i tal i com consta a la memòria de verificació del programa, davant de qualsevol circumstància o incidència esdevinguda en el procés d'admissió, incloent la no certificació del nivell d’anglès B1 o equivalent, serà la Comissió de Màster, o en el seu defecte el coordinador del programa, qui ho podrà resoldre a favor o en contra de l’aspirant mitjançant entrevista personalitzada.

Preinscripció online: de l’1 de juny al 13 de juliol de 2018

Per efectuar la preinscripció al màster RETAN, les persones interessades han de:

1. Emplenar el formulari de preinscripció.
2. Adjuntar la documentació següent al formulari:

  • Fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificador corresponent (països UE)
  • Currículum vitae breu amb dades personals, acadèmiques i professionals (mirar pautes de realització del CV)
  • Fotocòpia del Títol (traduït/legalitzat, si s’escau)
  • Fotocòpia del Certificat Acadèmic (traduït/legalitzat si s’escau)
  • Carta de motivació que expressi els motius pels quals es vol cursar el màster
  • Comprovant de pagament de la taxa de 30,21 € per l’estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyaments de màsters universitaris.

 

  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Un cop resoltes les admissions, l'INEFC notificarà el resultat a totes les persones aspirants i informarà les persones admeses del procediment de matrícula.

ASSIGNACIÓ DE PLACES: 20 de juliol de 2018

MATRÍCULA: 6 i 7 de setembre de 2018, a la Secció de Gestió Acadèmica de l’INEFC Barcelona (presencial)

Perquè la matrícula es formalitzi, abans d’iniciar-se el curs, caldrà presentar a la Secció de Gestió Acadèmica de l’INEFC:

- Títol universitari original o fotocòpia compulsada.
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o similar o assegurança privada).
- Dades bancàries (inclòs el codi IBAN).
- Una fotografia de mida carnet.

Les persones admeses que tinguin una titulació universitària estrangera, hauran de sol·licitar l’estudi d’equivalència del títol, que comporta una taxa de 218,15 €, d’acord amb el decret 118/2015, de 23 de juny. En cas que aquest estudi resolgui que la titulació no és equivalent a la necessària per a l’accés al programa, l’admissió quedarà anul·lada, sense que això suposi la devolució de l’import esmentat.

El preu del màster és el preu públic establert per la Generalitat de Catalunya. Orientativament, al curs 2017-18, el preu va ser de 46,11 €/crèdit pels alumnes que pertanyin a la Unió Europea, països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa i Andorra o que alternativament disposin d’un permís de residència superior a un any acadèmic (significa un cost aproximat del màster de 2.900 €/anual).

Consultar els preus al web de la Universitat de Barcelona.