• Imprimeix

Informació acadèmica

L'horari de classes pel curs 2018-19 serà els divendres de 16:00h a 20:30h i els dissabtes de 9:00h a 13:30h. Les classes s'iniciaran el cap de setmana 14 i 15 de setembre 2018.

Horari màster RETAN 2018-19

Horari 1r semestre màster RETAN 2018-19

Donada l’àmplia oferta esportiva en tecnificació i alt nivell dels presents estudis, aquest llistat correspon únicament a una part representativa del total de professorat, investigadors/es i professionals que impartiran aquest Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell. Així, la direcció del màster es reserva el dret de poder modificar aquest llistat, augmentant-lo o reduint-lo.

Professorat INEFC – Màster RETAN

- Dra. Angulo Barroso, Rosa Mª
Metodologia i dissenys d'investigació en activitat física i esport
- Dr. Busquets Faciabén, Albert
Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència
- Sr. Cabrera Hernández, Iñaki
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Dr. Cadefau Surroca, Joan Aureli
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)
Dr. Camerino Foguet, Oleguer
Metodología y diseños de investigación en actividad física y deporte
- Dr. Caparrós Pons, Antoni
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (bàsquet)
- Dr. Carreras Villanova, David
Noves tendències en el procés d’entrenament dels esports (individuals i col·lectius)
- Dr. Chaverri Jove, Diego
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (natació)
- Dr. Corbi Soler, Francesc
Noves tendències en el procés d’entrenament dels esports (individuals i col·lectius)
- Dr. Daza Sobrino, Gabriel
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (handbol)
- Sr. Ferrer Uris, Blai
Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència
- Sr. González García, Luís Adrián
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sr. Gordillo Molina, Àlex
Factores que determinan el rendimiento en los deportes (individuales y colectivos)
- Dr. Iglesias Reig, Xavier
Metodologia i dissenys d'investigació en activitat física i esport
- Dr. Irurtia Amigó, Alfredo
Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència
- Dr. López del Amo, José Luis
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (atletisme)
- Dr. Marina Evrard, Michel
Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència
- Dr. Moras Feliu, Gerard
Optimització de l’entrenament i control de les capacitats condicionals
- Dr. Olivera Bertrán, Javier
Metodologia i dissenys d'investigació en activitat física i esport
- Dr. Padullés Riu, Josep Mª
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (atletisme)
- Dr. Planas Anzano, Antoni
Bioestadística en activitat física i esport
- Dr. Rodríguez Guisado, Ferran
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)
- Dr. Seguí Urbaneja, Jordi
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (triatló)
- Sr. Solà Grancha, Jordi
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (rugby)
- Dr. Solé Fortó, Joan
Optimització de l’entrenament i control de les capacitats condicionals
- Dra. Soler Prat, Susanna
Metodologia i dissenys d'investigació en activitat física i esport
- Dr. Tayot, Pascal
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (judo)
- Dra. Torrado Pineda, Priscila
Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència
- Dra. Torres Ronda, Lorena
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)

Professorat Extern – Màster RETAN

- Sr. Ábalos Cuevas, Xavier
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (natació)
- Dr. Altarriba Bartés, Albert
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Dr. Álvarez Herms, Jesús
Noves tendències en el procés d’entrenament dels esports (individuals i col·lectius)
- Dr. Baiget Vidal, Ernest
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (tennis)
- Dr. Campos Rius, Josep  
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (tennis)
- Sr. Clavero Vico, Toni
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sr. Coma Bau, Jordi
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)
- Sr. del Castillo , José Antonio
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (natació)
- Dr. De Blas Foix, Xavier
Optimització de l’entrenament i control de les capacitats condicionals
- Sr. Fernández García, Dani
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Dra. Fort Vanmeerhaeghe, Azahara
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (bàsquet)
- Sr. Lapuente Sagarra, Manuel
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sra. Martos Moreno, Maria Antonia
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)
- Sr. Mayol Pizà, Joan
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (triatló)
- Dr. Morales Aznar, José
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (judo)
- Sr. Moreno Doutres, Daniel
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (bàsquet)
- Sr. Padullés Chando, Xavier
Optimització de l’entrenament i control de les capacitats condicionals
- Sr. Rius Sant, Joan
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (atletisme)
- Sr. Rodríguez Biehn, Juan Bautista
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals
- Dr. Romagosa, Carles
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sr. Serrato Ruiz de Loizaga, David
Factors que determinen el rendiment en els esports (individuals i col·lectius)
- Sr. Tarragó, Joan Ramon
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sr. Torres Bazán, Juan Andrés
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports col·lectius (futbol)
- Sr.  Velilla Jerez, Roberto
Metodologia, Planificació i Valoració de l'Entrenament en esports individuals (tennis)

L’avaluació del Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell es farà a partir d’un examen tipus test de cada assignatura, excepte de Bioestadística, en la qual es durà a terme una avaluació contínua. La no superació de qualsevol d’aquests exàmens implicarà realitzar un altre examen de recuperació de l’assignatura suspesa, també de tipus test. Abans de començar el curs es publicaran les dates i els horaris de tots els exàmens.

A més, durant el curs s’haurà de confeccionar un Treball Final de Màster (TFM), en format article científic de la revista Apunts. Educació Física i Esport, de caràcter obligatori per a tots els estudiants del màster.

L’objectiu del Treball Final de Màster (TFM) (12 ECTS) és poder integrar totes les competències adquirides al Màster de Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell en pro de generar un projecte innovador vinculat al rendiment esportiu.

Amb el TFM conclou el programa acadèmic del màster. En aquest mòdul confluirà tot l’alumnat, més enllà del fet que cada alumne/a desenvolupi el seu TFM basant-se en l’especialitat esportiva escollida.

L’alumnat, en finalitzar el TFM, ha de ser capaç de:

  • Dur a terme un procés de recerca en totes les seves fases.
  • Aplicar el mètode científic en el desenvolupament d'accions relacionades amb el rendiment esportiu durant les etapes, des de la de tecnificació fins a l'alt nivell.
  • Comunicar els fonaments més rellevants del procés de recerca dut a terme.

Per tant, es desenvoluparà un treball de recerca complet (totes les seves fases) on hauran d'integrar-se els màxims coneixements impartits en el màster. El format s’haurà de circumscriure a un article científic segons la normativa de la revista Apunts. Educació Física i Esports, i l'objecte d'estudi coincidirà amb l'especialitat escollida i, preferiblement, amb l'esport cursat. Addicionalment, es permetrà el desenvolupament d'un projecte vinculat a la generació d'una patent d'aplicació directa al desenvolupament del rendiment esportiu.Fases del TFM

a) Elecció del tema i objecte d'estudi sobre el qual es vol fer la recerca.

b) Revisió i selecció de la literatura científica del tema.

c) Planificació i desenvolupament del TFM de totes les seves fases.

d) Disseny del projecte de recerca: delimitació de l'objecte d'estudi, formulació d'hipòtesi, recollida de dades, anàlisi i interpretació dels resultats, discussió, i elaboració de conclusions.

e) Treball de camp i anàlisi i interpretació dels resultats.

f) Redacció d'un article científic seguint el format i la normativa de la revista Apunts. Educació Física i Esports.

g) Publicació mitjançant eines 2.0 dels resultats de l'estudi.

h) Defensa pública del projecte de TFM (només qui a criteri de la tutoria aspiri a una nota d’excel·lent).

 

Activitat d'avaluació

Realització d'un treball de final de màster, en format article científic, seguint la normativa de la revista Apunts. Educació Física i Esports. Per tant, el treball ha de tenir com a mínim els següents apartats: 1. Títol. 2. Contextualització de la recerca (justificació, marc teòric...). 3. Objectius. 4. Metodologia (seguint l'especificitat de l'orientació d'estudi escollida). 6. Resultats (si s’escau). 7. Discussió. 8. Conclusions. 9. Referències bibliogràfiques. 10. Annexos (apartat no obligatori).

El treball ha de ser aplicable en l'àmbit de la tecnificació i rendiment esportiu i per al seu desenvolupament s'utilitzaran els criteris determinats en les sessions del màster.

L’alumnat que, a criteri de la seva tutoria, opti a la qualificació d’excel·lent al TFM haurà d’exposar i defensar el seu treball davant d’un tribunal avaluador format per la pròpia Comissió del Màster, en les dates anunciades prèviament. Per a la defensa del treball disposarà d’un màxim de 15 minuts més el temps de les preguntes del tribunal.