• Imprimeix

Presentació

Apunts. Educació Física i Esports  (ISSN 0214-8757) és una revista científica multidisciplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Espanya) que neix el 1985.

Apunts. Educació Física i Esports publica articles originals i inèdits de caràcter científic (més del 75% dels treballs editats procedeixen d’una recerca) dels àmbits de la motricitat humana, educació física i de les ciències de l’esport. No s’accepta cap postulació simultània en altres revistes. Els fascicles editats estan estrictament subjectes a la periodicitat fixada per la revista.

 • La revista inclou entre un 75% a 80% d'autors externs a la institució editora, al seu comitè editorial i revisors. Els autors provenen d'orígens diversos, de diferents institucions del país i de l'estranger. En el cas de les revistes editades per associacions o societats científiques, no es consideren autors externs aquells que formen part de la directiva de la societat o figuren en l'equip editorial de la revista.
 • Cada autor està identificat amb el seu nom complet i afiliació (institució, país, correu electrònic).
 • La revista evita l'endogàmia, la concentració d'articles publicats per col·laboradors directes no supera el 20%.
 • En els articles es mostren les dates del procés d'arbitratge, incloent les dates de recepció i d'acceptació.
 • La revista apareix puntualment d'acord amb la seva periodicitat i amb les dates establertes per a la seva publicació.
 • Cada article conté títol, resum i paraules clau en l'idioma original de l'article i en anglès, quan aquest no és l'idioma original del text de l'article.
 • La revista especifica les normes per a la presentació i estructuració d'articles, així com per a la presentació de citacions en el text, paraules clau o descriptors, i per a les referències bibliogràfiques, per tal de poder avaluar el compliment de les normes indicades. Apunts adopta la norma establerta APA 6.0.
 • La revista conté al final de cada article els treballs o documents consultats, que van ser pertinents per a la recerca o estudi de l'article publicat. D'acord amb l'estil APA 6.0.
 • La taula de continguts o sumari apareix a cada fascicle de la revista.
 • Cada article contingut a la revista presenta un sistema d'identificació per a la seva localització a la xarxa i els diferents elements que l'identifiquen.

 

Objectiu: pretenem ser una revista científica multidisciplinària d'alt impacte i d'orientació humanista, que publiqui articles de qualitat contrastada que aportin novetats significatives i contribueixin a la innovació al nostre camp.

Visió: en el panorama actual de les publicacions científiques no és suficient amb ser excel·lents; és precís ser reconeguts pels ens avaluadors com a excel·lents, per això volem aparèixer a les bases de dades bibliogràfiques internacionals més exigents i reconegudes i projectar-nos a la nostra societat com una revista científica de referència.

Valors: excel·lència, innovació, constància, servei.

La revista publica una mitjana de 38 articles per any.

 

proceso_editorial

Diagrama Procés Editorial

Apunts. Educació Física i Esports és una revista arbitrada que utilitza el sistema de revisió externa per parells experts (Double-Blind Peer Review) de manera anònima mitjançant el mètode de “doble cec”. S’accepten manuscrits en castellà i català també en anglès (en aquest cas amb versió doble en castellà o català); cada exemplar s’edita en versió impresa en ambdues llengües (versió en castellà: ISSN 1577-4015 i versió en català ISSN 0214-8757), i també en versió electrònica (ISSN 2014-0983). És una revista d’accés obert (Open Access), la qual cosa representa que tot el contingut és de lliure accés i sense cap cost per a l’usuari o usuària o per a la seva institució. Els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar amb els textos complets dels articles d’aquesta revista sense demanar permís previ de l’editor o l’autoria. Tots els treballs i materials estan subjectes a la llicència Creative Commons.

Objectius

Certificar, comunicar i divulgar la producció científica de l’àmbit de l’educació física i de l’àmbit de l’esport i, d’aquesta manera, contribuir a la legitimació acadèmica i social de la nostra àrea curricular: ciències de l’activitat física i de l’esport.

 • Promoure el paper de l’educació física com a matèria nuclear en el disseny curricular de l’educació reglada en les primeres etapes escolars.
 • Reflectir el paper de l’esport, com a microcosmos social i símbol cultural de la nostra època, com a element dinamitzador del canvi social i com a instrument de formació per a tots els segments de la població.
 • Potenciar els treballs interdisciplinaris de les humanitats i les ciències socials a l’entorn de l’esport i de l’educació física.
 • Abordar els últims avenços i tendències respecte a la motricitat de base, la iniciació esportiva i el coneixement dels aspectes pedagògics i didàctics de les diverses disciplines esportives.
 • Contribuir a la investigació i innovació de totes aquelles àrees d’estudi que nodreixen la preparació física i el rendiment esportiu: biomecànica, cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic, fisiologia de l’esforç, mètodes d’entrenament, nutrició de l’esport, reeducació funcional de les lesions, etc.
 • Plantejar estudis que analitzin totes les implicacions existents entre l’activitat física sistemàtica i la salut, el benestar personal en tots els segments de població.
 • Difondre els estudis sobre gestió de l’esport, oci actiu, turisme esportiu i gènere i esport.

Públic a qui s’adreça la revista

Apunts. Educació Física i Esports s’adreça principalment a estudiants de grau i postgrau relacionats amb l’educació física, professors, equips de recerca i professionals de l’educació física i l’esport i a les autories autors i investigadors de totes aquelles matèries interdisciplinàries vinculades a les cièn­cies de l’activitat física i de l’esport.
És una revista científica d’alt impacte referent a Espanya i Llatinoamèrica en els camps acadèmics i professionals de l’educació física i les ciències de l’esport.

Estratègia

Per tal d’assolir els seus objectius d’exigència en el rigor científic dels treballs, difusió d’estudis, validació d’articles i legitimació de la seva àrea curricular, Apunts. Educació Física i Esports estableix un estricte compliment de:

 • els criteris estipulats pels estàndards més alts d’excel·lència editorial, tant en la maquetació com en la impressió i publicació de la seva versió impresa i en la qualitat dels materials electrònics en la seva versió en línia;
 • els criteris de rigor científic mitjançant la política d’admissions dels articles remesos, l’exigent avaluació de treballs i índex de rebuig;
 • les normatives de publicació estandarditzades, amb especial insistència en el compliment de la normativa de referències bibliogràfiques de la versió 6 de l’American Psychological Association (APA);
 • la periodicitat de publicació trimestral.

Accessibilitat

La revista Apunts. Educació Física i Esports és d'accés obert (Open Access), el que comporta que tots els seus articles en versió electrònica es poden consultar i descarregar lliurement, sense restriccions. Actualment, l'hemeroteca digital consta de més de 1.500 articles. Així mateix, es pretén ampliar l'accessibilitat de la revista aprofitant les eines proporcionades per les noves tecnologies (motor de cerca avançada).

Periodicitat

Es publiquen 4 números a l’any: l’1 de gener (gener-març), l’1 de abril (abril-juny), l’1 de juliol (juliol-setembre), i l’1 d’octubre (octubre-desembre). Tots els resums i els articles es poden consultar des del moment de publicació de cada número.

Cobertura temàtica de la revista

Apunts. Educació Física i Esports només accepta estudis originals procedents d’una investigació que aportin novetats significatives en un camp específic, estudis que confirmin teories importants vigents, treballs amb processos metodològics innovadors o articles de revisió rigorosos. També s’accepten articles d’experiències pedagògiques, d’opinió o de debat sobre un tema d’interès i/o polèmic a judici del Consell Editorial.

La revista està estructurada en set seccions, que juntament amb la miscel·lània variable (Apunts per al segle XXI. Opinió. Dona i esport. Rèpliques i cartes científiques. Tesis doctorals-resums), conformen els seus continguts habituals. Les ­seccions són les següents:

 1. Ciències humanes i socials – Fòrum “José María Cagigal”
 2. Activitat física i salut
 3. Educació física
 4. Pedagogia esportiva
 5. Preparació física
 6. Entrenament esportiu
 7. Gestió esportiva, lleure actiu i turisme
Data d'actualització:  09.05.2018