Grup consolidat [2017 SGR 197]

Les línies de recerca del nostre grup es concreten en els següents àmbits:

 1. Jocs esportius i experiència emocional (benestar socioemocional)
  • Amb estudiants de diferents grups d’edat (universitaris; educació primària, educació secundària i batxillerat)
  • Perspectiva de gènere
  • Ús de TAC i el treball cooperatiu i els seus efectes en la vivència emocional amb alumnat d’ESO
 2. Relacions Interpersonals en Educació Física (benestar relacional):
  • La transformació dels  conflictes en les sessions d’Educació Física
  • Educar les relacions interpersonals. Sociometria i cohesió grupal
 3. Estudi de la Presa de decisions en situacions de joc
  • La presa de decisions en situacions de joc (esports d’oposició i de cooperació-oposició)
 4. Joc, educació, cultura i patrimoni (benestar cultural):
  • Educar el diàleg intercultural a través de jocs tradicionals
  • La construcció social de les emocions en els jocs tradicionals
 5. Els espais naturals protegits, la salut i el benestar.
  • Línia de recerca 360º. Activitat Física/Esport en Espais naturals protegits i la seva incidència amb la salut i el benestar.

 

Personal docent i investigador (PDI) de l’INEFC: Pere Lavega (IP), Antoni Costes; Rosa Rodríguez, Cristòfol Salas; Gerard Lasierra; Jorge Serna; Unai Sáez de Ocáriz; Enric Ormo; Conxita Duran; Queralt Prat.

Doctorands: Verónica Muñoz; Pablo Aires, David Falcón; Aaron Rillo; Rafael Luchoro; Sabrine Damián, David Martín, David Vahecillos.

Alumnes ECR: Judit Borràs; Eduard Gabriel.

Investigadors vinculats: Francisco Lagardera (past director); Juan Andueza; Mercè Mateu; José Ignacio Alonso; Marco Bortoleto; Paulo Coelho; Joseba Etxebeste; Ana Rosa Fachardo; Joao Francisco Magno Ribas; Marco Coelho; Luc Collard; Pierre Parlebas; Bertrand During; Ahmed Torki.

 • Université Paris Descartes, Grup de Recerca Techniques et Enjeux du corps (TEC, EA3625). Som membres estatutaris d’aquest grup de recerca. Desenvolupem la recerca BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a BRIDGE for Intercultural Dialogue. [Finançat per: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus +] i també compartim publicacions.
 • Membres de l’Institut de Recerca de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida. Desenvolupem els projectes Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i resolució positiva dels conflictes; La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2016). La seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l’associacionisme cultural.
 • Membres fundadors i del consell d’administració de l’Associació Europea de Jocs i Esports tradicionals i de l’Associació Internacional de Jocs i Esports Tradicionals amb qui desenvolupem el projecte BRIDGE i publicacions regulars.
 • Membres de la International Society of Eastern Sports & Physical Education Pan-Asian society of Sports & P.E. (Corea del Sud) participem en seminaris internacionals i publicació d’articles.
 • Educando la igualdad de oportunidades. Juegos deportivos tradicionales y emociones en EF. [PRE/2683/2015, CVE-DOGC-A-15328024-2015] IP: Pere Lavega (INEFC, Lleida).
 • Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i resolució positiva dels conflictes. [Finançat per: INDEST. Institut de Desenvolupament Social i Territorial] IP: Paquita Sanvicenç (UdL). Prevención de las violencias desde el nacimiento. Espacios de socialización y resolución positiva de conflictes.
 • La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2016). La seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l’associacionisme cultural. Finançat per: INDEST. Institut de Desenvolupament Social i Territorial] IP: Joaquim Capdevila (UdL).
 • BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a BRIDGE for Intercultural Dialogue. [Finançat per: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus +] IP: Pere Lavega (INEFC, Lleida).
 • BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a BRIDGE for Intercultural Dialogue. [codi: 579616-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP] https://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge [Finançat per: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus +] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/bf42a2a5-7c87-499e-987a-f4e4ef6ad164 IP: Pere Lavega (INEFC,Lleida).
 • TOGETHER: Promotion des sports et jeux traditionnels européens, Together pour le dialogue interculturel inclusif [codi: 602910-EPP-1-2018-1-ES-SPO-SSCP] [Finançat per: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus + EAC/A05/2017 (Deadline of 05/04/2018)] IP: Pere Lavega (INEFC,Lleida).

Capítols de llibres

Lavega P. Juego, cultura y emoción (2012): El caso de los juegos deportivos tradicionales en Cataluña (España). Pioletti AM (ed). Giochi, sport tradizionaii e società. Viaggio tra la Valle d'Aosta, l'Italia e l'Unione Europea (pp. 17 – 51(Italia: Musumeci Editore. ISBN 978-88-7032-878-3

Lavega; P.; Sáez de Ocáriz; U (2013): Cap a una comprensió de la vivència emocional que susciten els jocs tradicionals psicomotors: perspectiva de gènere. Barrull, C., Espuny, E (coords). Els jocs en la història (pp. 84 – 108). España: Afers.. ISBN 978-84-92542-91-8

Araujo De, P.; Jaqueira ARF.; Rodrigues MDM; Lavega, P (2013): O jogo tradicional como património cultural luso-brasileiro. O caso do jogo beto/betes . Marin, E.C.; Ribas, JFM. (eds.) Jogo Tradicional e cultura. (pp. 235 276)Brasil: Editoraufsm (Editora da universidad federal de Santa Maria).ISBN 978-85-7391-196-1

Lavega, P. Posfácio. Marin, E.C.; Ribas, JFM (2013): (eds.) Jogo Tradicional e cultura (pp. 297 – 301). Brasil: Editoraufsm (Editora da universidad federal de Santa Maria). ISBN 978-85-7391-196-1

Lavega, P. (2013): Os jogos tradicionais como património cultural mundial. Marin, E.C.; Ribas, JFM. (eds.) Jogo Tradicional e cultura (pp. 275 – 296). Brasil: Editoraufsm (Editora da universidad federal de Santa Maria). ISBN 978-85-7391-196-1

Araújo, De, P., Jaqueira, A.R., Rodrigues, M.D.,& Lavega, P .(2013): O jogo tradicional como patrimônio cultural luso-brasileiro. O caso do jogo beto/betes in E.C. Marin, & J.F. Magno Ribas (Eds.). Jogo tradicional e cultura (pp. 168-203). Santa Maria (Brasil):  Universidad Federal Santa Maria.

Romero-Martín, Mª Rosario; Paula Gelpi Fleta; Mercè Mateu Serra; Pere Lavega Burgués (2014): Influencia de juegos y prácticas de expresión e introyección en la vivencia de emociones. Perspectiva de género. S.Orejudo, F. Royo, J.L. Soler; L. Aparicio (Eds). Inteligencia Emocional y Bienestar. Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones (pp. 960 – 970). España. Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. ISBN 978-84-92522-85.

Rovira, G.; Lavega. P (2014): El bienestar Socioemocional a través de las prácticas motrices introyectivas. Perspectiva de género. S.Orejudo, F. Royo, J.L. Soler; L. Aparicio (Eds). Inteligencia Emocional y Bienestar. Reflexiones, experiencias profesionales e investigacions (pp. 971 – 983). España. Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. ISBN 978-84-92522-85-9

Sáez de ocáriz, U.; Lavega P.; Costes, A.; Prat, Q.; Serna, J.; Duran, I. -7949-229-8 (2014): La experiencia emotiva de los chicos y las chicas al jugar. Generelo, E., Zaragoza, J., Julián, J.A.,(eds). Playing fields.Promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia: en el camino de soluciones reales. Consejo Superior de Deportes (pp. 264 – 265).            España            Consejo Superior de Deportes. ISBN 978-84

Duran, I.; Lavega, P.; Prat, Q.; Araujo, P.; Sáez de Ocáriz, U (2014):      La conciencia emocional en juegos cooperativos en estudiantes de secundaria.   Generelo, E., Zaragoza, J., Julián, J.A.,(eds). Promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia: en el camino de soluciones reales. Consejo Superior de Deportes (pp. 278 – 279).             España             Consejo Superior de Deportes. ISBN 978-84-7949-229-8

Lavega P.En prensa      Prólogo in J.F. Magno Ribas (2014): (Ed.), Dinâmica de funcionamento das ações motrizes do voleibol: instrumentos teórico-metodológicos para a construção da prática pedagógica.Santa Maria (Brasil):       Universidad Federal Santa Maria

Lavega, P (2014):          Os jogos tradicionais como patrimônio cultural mundial  in E.C. Marin, & J.F. Magno Ribas (Eds.). Jogo tradicional e cultura (pp. 204-223).  Santa Maria (Brasil):     Universidad Federal Santa Maria

Lavega P.Jeux d'enfants et jeux d'adultes. Parlebas, P. (ed) (2016). Jeux traditionnels, sports et patrimoine culturel. Cultures et éducation (pp. 105 – 126). Francia: L'Harmattan. ISBN 978-2-343-09035-1

Lavega P.; Etxebeste, J.; Sáez de Ocáriz, U.; Serna, J.; During, B. (2016). Apprendre à vivre ensemble par les jeux sportifs traditionnels. G. Ferréol, (ed). Égalité, mixité, intégration par le spor (pp. 129 – 146). (Francia): L'Harmattan,  ISBN 978-2-8066-3578-5.

Romero-Martín, R., Gelpi, P., Mateu, M., & Lavega, P. (2018). Prácticas cooperativas de expresión motriz y emociones en estudiantes de Actividad Física; género e historial deportivo, en J.L Soler, O.Díaz, E. Escolano & A. Rodríguez (Eds.). Inteligencia emocional y bienestar III. Reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones (pp. 210-221). Zaragoza: Universidad de San Jorge.

 

Articles internacionals amb factor d’impacte ISI- JCR

Lavega, P.; Filella, G.; Lagardera, F.; Mateu, M. & Ochoa, J. (2013). Juegos motores y emociones. Cultura y Educación,  25(3). 

Lavega, P; Lagardera, F; March, J; Rovira, G; Araujo, P. (2014).  Efeito da cooperação motriz na vivência emocional positiva: perspectiva de gênero. Movimento,20 (2), 593-618

Lavega, P; Ruiz, P; Planas, A. (2014).Juegos cooperativos e inclusión en educación física. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (53), 3-15.

Lavega, P., Alonso, J. I., Etxebeste, J., Lagardera, F., & March, J. (2014). Relationship between traditional games and the intensity of emotions experienced by participants. Research quarterly for exercise and sport, 85(4), 457-467.

Sáez de Ocáriz, U.; Lavega, P. (2015). Estudio de los conflictos en el juego en educación física en primaria. Revista internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física del Deporte.

Gonzalo-Skok, O., Serna, J., Rhea, M. R., & Marín, P. J. (2015). Relationships between functional movement tests and performance tests in young elite male basketball players. International journal of sports physical therapy, 10(5), 628-638002E

Lavega, P., Navarro, V. (2015). Motor behaviour in seventeenth century Spain: an analysis of Rodrigo Caro 1626 work Días geniales o lúdicros [Festive Days]. The International Journal of Medicine and Science in Physical Education and Sport. 15 - 59, pp. 489 – 505

Canales Lacruz, Inmaculada; Rovira, Glòria (2016). A importância da autorregulação e empatia na formação de professores. Movimento, 22(1), 157.

Andueza, J., Lavega, P. (2017). Incidencia de los Juegos cooperatives en las relaciones interpersonales. Movimento, 23(1), 213-227.

Lavega, P., Sáez de Ocáriz, U., Lagardera, F., March, J., & Puig, N. (2017). Experiencia emocional en los juegos Tradicionales individuales y cooperativos: una perspectiva de género. Anales de Psicología, 33(3), 538-547.

Muñoz, V., Lavega, P., Serna, J., Sáez de Ocáriz, U., & March, J. (2017). Estados de ánimo al jugar en solitario o en cooperación: dos vivencias motrices y afectivas desiguales. Anales de Psicología,  33 (1), p. 196-203.

Sáez de Ocáriz, U.; Serna, J.; Lavega P; Costes, A.; March J. (2017). Coeducación y experiencias positivas. Aportacionesa la convivencia desde la expresión motriz cooperativa. Movimento. 23(3),1053 - 1064.

Serna,J., Muñoz Arroyave,V.,  Lavega-Burgués, P.,  March-Llanes,J., Sáez de Ocariz, U.,  Hileno, R. (2017). Influence of motor tasks on the players’ moods in basketball. Revista de Psicología del Deporte, 26, 37-44.

Romero-Martín, M. R.; Gelpi, P.; Mateu, M. y Lavega, P. (2017). Influence of Practical Driving on Emotional State University Students. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte , 17(67), 449-466. doi: https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.67.004

Duran, C. y Costes, A. (2018) Effect of Motor Games on Emotional Awareness. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,18(70), 227-245.

Lavega, P; Prat, Q; Sáez de Ocáriz, U; Serna, J; Muñoz, V. (2018). Reflection-on-action learning through traditional games.The case of la pelota sentada (sitting ball). CΕ Cultura y Educación, 30(1),1 - 14.

Lavega-Burgués, P., March-Llanes, J., & Moya-Higueras, J. (2018). Validación de la escala de juegos y emociones (GES-II) para el estudio de experiencias motrices emocionales. Revista de Psicología del Deporte, 27(2), 117-124.

Lavega-Burgués, P., Lagardera, F.,  Prat-Ambròs, Q., Muñoz-Arroyave, V., & Costes, A. (2018). Emotional map of psychomotor games without competition. Current Psychology, 1-10.

Pic, M., Lavega-Burgués, P., & March-Llanes, J. (2018). Motor behaviour through traditional games. Educational Studies, 1-14 doi: 10.1080/03055698.2018.1516630

 

Articles amb altres indexacions 

Lavega, P.; Filella, G.; Agulló, M.J.; Soldevila, A. & March, J. (2012). Understanding emotions through games: Helping trainee teachers to make decisions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 9(2), 617-640.

Araújo P; Jaqueira AR; Rodrigues MD; Lavega P. (2013) Considerações históricas, estruturais e praxiológicas do jogo do beto da Lousã  Portugal. Acción Motriz. 8, pp. 38 - 48.

Lavega, P.; Aráujo, P. & Jaqueira, A.R. (2013). Teaching motor and social competencies in university students. Cultura, Ciencia y Deporte 8(22), 5-15.

Lavega, P; Lasierra, G; Salas, C; Saéz de Ocáriz, U (2013). Intradisciplinariedad e Interdisciplinariedad en la adquisición de competencias: estudio de una experiencia de aprendizaje cooperativo. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 16(1), 133-145.

Lavega, P.; March, J. & Filella, G. (2013). Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la Educación Física y el Deporte. Revista de Investigación Educativa, 31(1), 151-165.

Martín-Domínguez, J.; Lavega P. (2013). Enseñar competencias en el espacio europeo de educación superior. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 16 - 1, pp. 1 - 4.

Márcia, A.; Soler, S.; Costes; A.; Lavega, P. (2013). ¿ Está" Bolonia" en Cataluña? Configuración y desarrollo del nuevo plan de estudios en CAFyD en el INEFC: un estudio de caso. Ágora para la educación física y el Deporte, 15(2), 96-112.

Lavega, P.; Sáez de Ocáriz, U.; Lasierra, G. & Salas, C. (2013). Intradisciplinariedad e Interdisciplinariedad en la adquisición de competencias: estudio de una experiencia de aprendizaje cooperativo. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 16(1), 133-145.

Sáez de Ocáriz, U.; Lavega, P. & March, J. (2013). El profesorado ante los conflictos en la educación física. El caso de los juegos de oposición en primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 16(1), 163-176.

Duran C; Lavega P; Planas A; Muñoz-Martínez R; Pubill G.. (2014). Educación física emocional en secundaria. El papel de la sociomotricidad. Apunts. Educación Física y Deportes. 3 - 117, pp. 23 – 32

Sáez De Ocáriz, U.; Lavega, P.; Mateu, M.; Rovira, G. (2014). Emociones positivas y educación de la convivencia escolar. Contribución de la expresión motriz cooperativa. Revista de Investigación Educativa, 32(2), 309-326.

Etxebeste, J., Del Barrio, S., Urdangarin, C., Usabiaga, O., Oiarbide, A. (2014). "Tiempo y emociones. Ganar, perder o no competir: la construcción temporal de las emociones en losjuegos deportivos" Educatio Siglo XXI, 32(1), 33-48.

Sáez de Ocáriz, U.; Lavega, P. (2014). Hacia una transformación de los conflictos motores en Educación Física.(Towards a motor conflicts transformation in Physical Education).  Cultura, Ciencia y Deporte., 9(25), 43-55. doi: 10.12800/ccd

Sáez de Scáriz, U.; Lavega, P.; Lagardera, F.; Costes, A.; Serna, J.(2014).¿ Por qué te peleas? Conflictos motores y emociones negativas en la clase de Educación Física: el caso de los juegos de oposición. Educatio siglo XXI, 32(1), 71-90.

Muñoz, V., Serna, J., & Lavega, P. (2014). Efecto de los juegos cooperativos en los estados de ánimo de estudiantes universitarios. Revista internacional de deportes colectivos, 18, 178-190.

Serna, J., Lavega, P,  Muñoz, V, & Aires, P. (2014) Toma de decisiones del jugador de baloncesto en función del sistema de juego del equipo sin balón. Revista internacional de deportes colectivos, 18, 258-273.

Rovira, G; López-Ros, V; Lavega, P; Mateu, M. (2014). Las emociones en las prácticas motrices de atención plena. Revista española de orientación y psicopedagogía, 25(2), 111-126

Rovira, G; López-Ros, V; Lagardera, F; Lavega, P; March, J. (2014). Un viaje de exploración interior: Emociones y estado de ánimo en la práctica motriz introyectiva. Educatio Siglo XXI, 32 (1), 105-126

Gelpi, P., Romero-Martín, M. R., Mateu, M., Rovira, G., & Lavega, P. (2014). La educación emocional a través de las practicas motrices de expresión. Perspectiva de género. Educatio siglo XXI, 21(32), 49-70.

Jaqueira AR; Lavega P; Araujo P; Lagardera F; Duarte M. (2014). Educando para la paz jugando: género y emociones en la práctica de juegos cooperativos competitivos. Educatio Siglo XXI, 32(1), 15-32.

Duran C; Lavega P; Salas C; Tamarit M; Invernó J. (2015). Educación Física emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la vivencia emocional. Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, (28), 5-18.

Serna, J., Muñoz, V., & Lozano, D. (2015). Análisis del entrenamiento del lanzamiento de un jugador de baloncesto. Revista Internacional de Deportes Colectivos, 22, 14-27.

Serna, J., & Muñoz, V. (2015). Influencia del tipo defensa sobre el éxito en el lanzamiento. Cuadernos de Psicología del Deporte, 15(3), 193-198.

Muñoz, V., & Serna, J. (2015). Diseño, fiabilidad y validez del instrumento de observación SOCCB para el análisis de las finalizaciones en baloncesto. Cuadernos de Psicología del Deporte, 15(3), 169-174.

Muñoz, V., Serna, J., Daza, G., &  Hileno, R (2015). Influencia del bloqueo directo y el uno contra uno en el éxito del lanzamiento en baloncesto. Apunts. Educación física y deportes, 1(119), 80-86.

Lozano, D., &  Serna, J. (2015). Propuesta para la obtención del perfil decisional de un jugador de baloncesto . Revista Internacional de deportes Colectivos, 23, 14-31.

Etxebeste J; Urdangarin C; Lavega P; Lagardera F; Alonso JI . (2015). El placer de descubrir en praxiología motriz: la etnomotricidad. Acción Motriz. 15, pp. 14 - 24.

Lavega P; Costes T; Prat Q. (2015). Educar competencias emocionales en futuros profesores de Educación Física. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, (83), 61-73.

Andueza, J., Lavega, P., Camerino, O., Castañer, M. (2016). La sociometría, un recurso para incentivar el trabajo grupal en educación física. Tándem Didáctica de la Educación Física, (52), 58-63.

Mateu; M.; Lavega; P. (2017). Lógica interna de los lenguajes artísticos motores. Tándem. didáctica de la educación física. 55, 2017. ISSN 1577-0834Llibres

Miralles R; Filella G; Lavega P. (2017). Educación física emocional a través del juego en educación primaria: ayudando a los maestros a tomar decisiones. Retos, 31,88-93.

Navarro-Adelantado, V., & Lavega, P. (2017). Espacio, tiempo y materiales en los juegos de la obra de Rodrigo Caro Días geniales o lúdicros (1626): una visión etnomotriz. (Space, time and materials on the games of the book Días geniales o lúdicros of Rodrigo Caro (1626): an ethnomotor perspective). Cultura, Ciencia y Deporte,12, 173-181

Lavega-Burgués, P. (2018). Educar conductas motrices: reto necesario para una educación física moderna. Acción Motriz, 20, 73-88.

Data d'actualització:  26.10.2018