• Imprimeix

Transparència

En aquest espai trobeu la informació relativa als àmbits d'actuació de l’Institut Nacional d’Educació Física i Esports de Catalunya (INEFC), publicada amb la finalitat de fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El contingut que contenen els diferents apartats és de caràcter permanent, està actualitzat i ordenat de la manera que resulta més comprensible i que permet un accés fàcil a les dades i a la seva reutilització.

Accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació