• Imprimeix

Convenis

L'INEFC publica tots els seus convenis al Registre de convenis de col·laboració i cooperació que publicita els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya. 

Data d'actualització:  21.12.2017