• Imprimeix

Estructura organitzativa

D'acord amb el Decret 103/2014, de 22 de juliol, de reestructuració de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya; la Resolució VCP/232/2007, de 16 de gener, per la qual es dona publicitat al Reglament de règim interior de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, i la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, l'INEFC s'estructura de la manera següent: 

 • Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de govern amb les facultats més àmplies d’actuació, gestió i representació de l’Institut.

 • Direcció de l'INEF Catalunya

El director/a de l’INEFC és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Rector un cop consultat prèviament el Claustre. Assumeix la direcció acadèmica i administrativa de l’INEFC, la qual pot delegar en els càrrecs directius dels centres.

 • Gerència

El/la gerent de l’INEFC és nomenat pel titular del Departament al qual figura adscrit, a proposta del Consell Rector i escoltat el director/a de l’INEFC. D’acord amb la Llei 11/1984, té les funcions de gestió i l’administració general de l’INEFC per delegació del director/a.

 • Òrgans col·legiats de l’INEF Catalunya
  • Consell Rector: és l’òrgan de govern amb les facultats més àmplies d’actuació, gestió i representació de l’Institut.
  • Claustre: és l’òrgan de representació dels seus estaments. Està format per la totalitat del personal docent, investigador i d’administració i serveis, i per una representació de l’estament d’alumnes.
  • Junta coordinadora intercentres: és l’òrgan de coordinació de les actuacions dels dos centres entre ells i amb la Direcció de l’INEF Catalunya, amb la finalitat d’establir unes línies d’actuació comunes i coordinades.

 

 • Òrgans col·legiats dels Centres
  • Junta de centre: cada centre, per al seu funcionament acadèmic i investigador, tindrà una Junta de Centre que es constituirà seguint les mateixes directrius del Claustre de l’INEF de Catalunya, d’entre tot el personal i alumnes de l’INEF de Catalunya.
  • Equip directiu: és l’òrgan responsable de la gestió ordinària de cada centre.
  • Junta coordinadora de Centre: éstà formada, com a mínim, pels membres de l’equip directiu del centre i els caps de departament de cada centre.
  • Junta d'estudis: està formada, com a mínim, pel/per la sotsdirector/a responsable de la docència, els/les caps de departament, els/les delegats/des de cada curs i la persona responsable del servei de gestió acadèmica de cada centre.
  • Junta de recerca: està formada, com a mínim, pel/ per la sotsdirector/a responsable de la recerca, els/les caps de departament (o el/la doctor/a del departament amb qui delegui) i la persona del PAS responsable dels postgraus i de la recerca de cada centre.
  • Junta de professorat: formada pel professorat de cada centre.
  • Junta de personal i d'administració i serveis: formada pel personal d’administració i serveis de cada centre.
  • Junta d'alumnat: formada per l’alumnat de cada centre.

De la Direcció de l’INEFC i la Gerència depenen:

Servei de Gestió Administrativa i Econòmica

Correspon al Servei de Gestió Administrativa i Econòmica, entre altres, administrar i gestionar els recursos humans, la gestió econòmica, de contractació i àmbit jurídic de l’INEFC. 

Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior

Correspon al Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior, entre altres, coordinar l’organització administrativa dels centres docents de Barcelona i Lleida i dels òrgans directius docents corresponents.

 • Secció de Gestió Acadèmica del Centre de Barcelona 
 • Secció de Gestió Acadèmica del Centre de Lleida 

 

Direcció del Centre

L’INEFC Barcelona i l’INEFC Lleida tenen al capdavant el/la director/a de centre, que és nomenat pel/per la director/a de l’INEF Catalunya, d’entre el personal docent fix de plantilla de cada centre, un cop escoltada la proposta de la Junta de Centre. Entre les seves funcions té l’organització i direcció de l’activitat acadèmica del centre.

 • Subdirecció de Centre. Es nomena pel director/a de l’INEFC a proposta del director/a de Centre i un cop s’hagi escoltat la Junta de Centre.
  • Subdirecció d’Estudis de Centre: el/la subdirector/a d’estudis fa de cap d’estudis.
  • Subdirecció de Recerca de Centre: el /la subdirector/a de recerca dinamitza la recerca del Centre.
  • Subdirecció de Suport a la Innovació de Centre: el/la subdirector/a de Suport a la Innovació vetlla per la innovació de la docència.
 • Departament. És l’òrgan que coordina la docència i la recerca de l’àrea o àrees de coneixement que tingui encomanades, el cap de cada departament és nomenat pel director de l’INEFC i, entre altres funcions, es responsabilitza de l’activitat docent i de recerca del departament.
 • Coordinador de projectes de Centre. Al capdavant de cada projecte hi ha un coordinador, nomenat pel director de l’INEFC, que es responsabilitzarà de l’execució del projecte encomanat.

 

Coordinadors de projectes institucionals

Al capdavant de cada projecte institucional hi ha un coordinador nomenat pel/per la director/a de l’INEFC, que es responsabilitzarà de l’execució del projecte encomanat.

Data d'actualització:  18.12.2017