Comissió d'igualtat

El Centre de Barcelona de l’INEFC d’acord amb les polítiques de la Universitat de Barcelona i la Secretaria General de l’Esport, ha constituït una Comissió d’Igualtat amb l’objectiu de crear un lloc de trobada obert a tota la comunitat universitària que ha de permetre, entre d’altres aspectes, donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat, respecte i solidaritat. Es pretén així aconseguir que l’activitat quotidiana de l’INEFC Barcelona integri la perspectiva de gènere com a un element identificador més de la institució.

 Et pots posar en contacte amb nosaltres a: igualtat.inefcbcn@gencat.cat   

 

Bústia de queixes per sexisme

Has viscut o vist alguna situació sexista o discriminatòria? Comunica-ho  

Membres

La Comissió està formada per:

  • Xavier Iglesias Reig (director del Centre de Barcelona de l’INEFC)
  • Susanna Soler Prat (representant del PDI)
  • Pedrona Serra Payeras (representant del PDI)
  • Alicia Belsa Colina (representant del PAS)
  • Helena Florentí i Lladó (representant del PAS)
  • Maria Solé Tomàs (representant de l’alumnat)
  • Laura Gallardo Gràcia (representant de l’alumnat)

 

Eixos estratègics

La Comissió aprovada a la Junta de Centre del 26 de maig del 2016 té els següents eixos estratègics:

- Visualització i sensibilització de la igualtat entre dones i homes en l’àmbit esportiu i universitari
- Conciliació de la vida laboral, familiar, i personal al centre
- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització, la gestió, i la representació
- Promoció d’un entorn físic, laboral, acadèmic i científic lliure de sexismes

- Foment de la perspectiva de gènere en la docència a l’INEFC i els estudis de CAFE
- Foment de la perspectiva de gènere en la recerca a l’INEFC i en la investigació en l’activitat física, l’educació física i l’esport.
- Ús no sexista del llenguatge
- Suport a les entitats esportives en el foment de la igualtat entre homes i dones i la incorporació de la perspectiva de gènere.
- Establiment d’una política de prevenció i erradicació de la violència de gènere

 

Marc institucional i normatiu

La Universitat de Barcelona s’ha compromès a eliminar i corregir les situacions que obstaculitzen la construcció d’una Universitat lliure de desigualtats entre dones i homes, on sigui visible la riquesa de la diferència. És, doncs, objectiu de la Universitat de Barcelona crear espais de relació i d’actuació que impliquin a totes les dones i a tots els homes que formen la comunitat universitària. Més informació a l'Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona

La Secretaria General de l’Esport, al maig de 2015, presenta el Programa Dones i Esports, el qual té com a missió: “Impulsar actuacions adreçades a corregir els desequilibris existents entre dones i homes en l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, i fomentar mecanismes d’intercanvi de coneixements i d’experiències entre les entitats esportives i les entitats de dones que facin possible avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit de l’esport”. Més informació al web Esport i gènere de la Secretaria General de l'Esport 

 

On participem?

Actes i activitats acadèmiques de l'INEFC de Barcelona
Recerca, investigació i divulgació en el Grup de Recerca GISEAFE
Dones i Esport de l'Ajuntament de Barcelona
Gabinet de gènere de la Generalitat de Catalunya

L'INEFC en xifres

El curs 2016-2017 les xifres de l'INEFC en matèria de gènere es van recollir en el document "L'INEFC en xifres", consultable des de l'enllaç.

L'INEFC en XIFRES 17-18

A continuació mostrem l'evolució del número d'aspirants a l'INEFC segons sexe des del 1990:

Gràfic aspirants per sexe

 

La perspectiva de gènere en el currículum

En el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, la perspectiva de gènere s'inclou s'aborda de manera específica a l'assignatura específica Accions pel canvi sociocultural: multiculturalitat i gènere (6 cr.), i de forma transversal a les assignatures: Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport (Bàsica, 6 cr.); i Lleure i entorn social (Opt, 3 cr.); i  Educació en valors i resolució de conflictes (Opt, 3 cr.).

En el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat Educació Física, s'incorpora a l'assignatura Atenció a la diversitat (Opt, 2.5 cr.).

En el Màster de Gestió Esportiva, s'incorpora a l'assignatura Ètica i esport (Opt, 2.5 cr.).

En el Màster d'Activitat Física i Educació, s'incorpora a l'assignatura Gènere, educació física i esport (Opt, 2.5 cr.).

 

Recerca, transferència i divulgació

La recerca amb perspectiva de gènere a l'INEFC Barcelona es realitza en el marc del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE). L'activitat d'investigació i transferència es concreta en:

- Publicacions

- Tesis doctorals

- Projectes competitius i de transferència

- Divulgació

La perspectiva de gènere en els estudis de CAFE

Tesis doctoral de Pedrona Serra Payeras.
Universitat de Barcelona (UB- INEFC)
Barcelona, 2016

 

Cada any des de la Comissió s'organitzen diverses activitats de sensibilització coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, entre d'altres.

 

Consulta totes les activitats

Accedeix a totes les activitats organitzades per la Comissió d'igualtat de l'INEFC de Barcelona

Podeu consultar diferents recursos i documents per tal d'incorporar la perspectiva de gènere en l'activitat física, l'educació física i l'esport sobre:

- Coeducació en Educació Física i ruptura dels estereotips de gènere

- Perspectiva de gènere en la gestió d'entitats esportives

- Prevenció de l'assetjament sexual en l'activitat física i l'esport

- Llenguatge no sexista

- L'esport femení als mitjans de comunicació

- Col·lectiu LGBTI i esport

 

Enllaços d'interès: 

Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona

Esport i gènere de la Secretaria General de l'Esport  

 

 

Accedeix als recursos

Consulta els diferents recursos i documents per tal d'incorporar la perspectiva de gènere en l'activitat física, l'educació física i l'esport

Data d'actualització:  18.12.2017