Coordinació: Dr. Víctor Labrador Roca
Departament: Educació física

El projecte acadèmic de centre de Formació intentarà integrar totes les accions formatives que envolten el grau i els màsters. La primera pedra del projecte es recolza en l’excel·lent oferta que actualment ja existeix al centre per tal de cimentar una plataforma formativa homogènia, orientada i lligada a les competències de tots els estaments.

Aquest projecte acadèmic de centre presenta, entre altres, els objectius següents: 

 • Donar continuïtat a l'estructura d’oferta formativa generada els darrers anys a l'INEFC Barcelona 
 • Coordinar les estratègies d’oferta de cursos d'estiu i monogràfics 
 • Coordinar les processos conduents a les dobles titulacions “acadèmica i professional”, mitjançant la supervisió i el control dels processos de les titulacions de tècnic esportiu amb l'EFTECM i altres titulacions que es puguin incorporar (suport vital bàsic, director de lleure, titulacions vinculades al fitness...) 
 • Generar activitats formatives per a estudiants de doctorat 
 • Potenciar les accions formatives internes que generin una cultura d’intercanvi de coneixement 
 • Valorar estratègies que beneficiïn l’aprenentatge de l’anglès en tots els col·lectius: PDI, alumnat i PAS

Coordinació: Dr. Alfredo Irurtia Amigó 
Departament: Rendiment 

Amb l’arribada de la globalització, les noves titulacions, el nou escenari de l’EEES i la competència d’altres universitats, és moment de fer un salt qualitatiu endavant i generar un sistema de garantia de la qualitat docent del l’INEFC-centre de Barcelona que ens faci més eficaços i més competitius. D’aquesta manera aconseguirem que els resultats acadèmics de l’alumnat siguin millors: els estudiants graduats estaran en òptimes condicions per continuar els seus estudis de postgrau i els estudiants de màster el nivell de competència necessari per iniciar-se en l’àmbit de la recerca i incorporar-se al món laboral, amb plenes garanties.

Aquest projecte acadèmic de centre presenta, entre altres, els objectius següents: 

 • Millorar els processos vinculats a les enquestes docents, tant qualitatives com quantitatives 
 • Activar un pla d’acció tutorial que millori la participació de l’estudiant en la vida acadèmica de l’INEFC Barcelona 
 • Revisar els models d'avaluació que s'apliquen en les diferents assignatures en el grau i postgraus 
 • Potenciar les comissions d’avaluació per curs acadèmic 
 • Supervisar el funcionament del programa esport-estudis 
 • Revisar/actualitzar/uniformar/millorar les fitxes docents d'assignatures 
 • Millorar el seguiment, criteris d'avaluació i desenvolupament de competències del pràcticum i treball final de grau i màsters de forma conjunta amb la coordinació del pràcticum, TFG i TFM. 
 • Desenvolupar estratègies, criteris i procediments per a la formació en llengua anglesa d'una part de la formació del grau 
 • Potenciar l'ús d’estratègies audiovisuals i noves tecnologies en l’activitat docent 
 • Compartir "experiències d'èxit" entre el professorat (estratègies d'avaluació exitoses, metodologies específiques...) 
 • Contribuir a l’elaboració de procediments uniformes per a les diferents situacions comunes de l'alumnat: lesionats, esportistes d'alt nivell, pràctiques externes... 
 • Valorar estratègies per a l’aprofitament de les setmanes acadèmiques 
 • Iniciar els procediments per a la incorporació de l’avaluació per competències 

Coordinació: Dr. Unai Sáez de Ocáriz Granja
Departament: Educació física

Atès que els elements motiu d’aquest projecte participen de la característica de ser una exigència del pla d’estudis i, al mateix temps, suposen una posibilitat real d’aproximació al món professional i laboral per a l’alumnat, les actuacions del projecte tendiran a optimitzar els processos, garantir el compliment de la normativa i significar les diferències de cada element, per tal que esdevinguin peces rellevants dins el curriculum de l’alumnat i distintius d’una formació completa i acurada.

Aquest projecte acadèmic de centre presenta, entre altres, els objectius següents: 

 • Coordinar els contactes entre empreses i entitats amb l’INEFC per al desenvolupament dels pràcticums. 
 • Vetllar per l’elaboració d’una proposta de treball de fi de grau i de pràcticum amb garanties de qualitat per a l'alumnat. 
 • Formular propostes concretes de TFG i pràcticum des de la coordinadora acadèmica, que orienten aquesta càrrega docent d'acord a les competències que es pretenen dels alumnes de grau. 
 • Establir un sistema clar de presentació i assignació de TFG i centres de pràctiques, i fer-ne una revisió anual per tal de garantir-ne la qualitat. 
 • Definir les competències que cal assolir en la realització de pràcticums de grau i màster en un mateix centre. 
 • Establir els processos informatius necessaris per al professorat i l'alumnat. 
 • Valorar la realització de pràcticums i els TFG que puguin retroalimentar iniciatives pròpies de l'INEFC.