La qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els titulats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) corresponents als estudis cursats, per obtenir resultats d’excel·lència en l’activitat de recerca i per assolir una gestió guiada pels criteris d’eficàcia i eficiència. Per aquest motiu, la Junta de Centre de l’INEFC Barcelona manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa l'entitat.

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), sorgit de la Declaració de Bolonya de 1999, busca donar coherència als diversos sistemes d’ensenyament dels Estats membres de la UE per tal de facilitar la lliure circulació de persones. Un dels instruments principals per a la convergència desitjada en l’àmbit de l’ensenyament superior, és la transparència. D’aquesta manera, cada cop es fa més necessari l’ús de mecanismes d’avaluació i acreditació que assegurin la qualitat dels diferents ensenyaments universitaris europeus.

El fruit més tangible de tot el procés de convergència europea, pel que fa a l'avaluació de la qualitat, és l'elaboració del document Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES per part de l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Aquest document fixa els estàndards europeus per a l'assegurament intern i extern de la qualitat tant per a les institucions d'educació superior com per a les agències externes d'assegurament de la qualitat.

D’altra banda, el procediment de disseny i acreditació de títols universitaris establert per la legislació espanyola actual en la matèria (reials decrets 1393/2007, de 29 d’octubre, i 861/2010, de 2 de juliol), preveu que les universitats garanteixin que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Aquestes normes exigeixen que el centre en el qual s’imparteix una titulació disposi d’uns procediments associats a l’assegurament de la qualitat. El centre, doncs, s’ha de dotar, d’una banda, d’uns mecanismes formals per a l’aprovació, el control, la revisió periòdica i la millora dels títols i, de l’altra, de les evidències necessàries per als processos de seguiment i d’acreditació a què estaran sotmesos.

Per donar resposta a les necessitats plantejades pel marc europeu, les universitats es troben amb la necessitat de desenvolupar sistemes de garantia interna que recullin la lògica de funcionament de millora contínua en tots els àmbits d’activitat. D’altra banda, aquests sistemes han de permetre obtenir les evidències necessàries per tal que els sistemes de garantia externa de la qualitat (agències públiques) avaluïn i acreditin la garantia interna de les institucions.

Per tal d’orientar el desenvolupament dels sistemes de qualitat des de tots dos vessants, l’ANECA, AQU Catalunya i l’ACSUG van elaborar el programa AUDIT, que té els següents objectius generals:

 • Facilitar als centres orientacions per al disseny de sistemes de garantia interna de qualitat dels ensenyaments que imparteixen.
 • Posar en pràctica un procediment que condueixi al reconeixement del disseny d’aquests sistemes per les agències de garantia externa de qualitat.

El sistema elaborat per la Universitat de Barcelona, el SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) va obtenir la certificació d’AQU Catalunya el 2009, a través del programa AUDIT.

El model del SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) de la UB és un model global de la universitat adoptat per cada centre, i es basa en:

 • L’elaboració de la política i dels objectius de qualitat en els centres.
 • La planificació estratègica com a eina fonamental per desplegar la política i els objectius de qualitat en el centre.
 • Una organització/gestió de les activitats del centre basada en processos, que en defineixi l’activitat diària. Per això s’ha elaborat:
  • Un catàleg dels principals processos relacionats amb cadascuna de les directrius AUDIT i dels requeriments legals vigents.
  • La descripció d’aquests processos, així com un sistema per al seu seguiment a través dels procediments generals (PGQ) i específics (PEQ) de qualitat.
 • Una taula d’indicadors associats als processos.
 • La revisió del sistema. Es defineix el mecanisme que s’ha previst per implementar les possibles millores en els centres i en què també s’estableix un pla de seguiment d’accions correctives i de millora mitjançant els informes de seguiment anuals. En aquesta revisió interna dels centres, el disseny també planteja una revisió externa a càrrec de l’Agència per a la Qualitat de la UB.
 • La introducció del retiment de comptes als principals grups d’interès amb l’elaboració de la Memòria anual de la qualitat al centre i la Memòria anual de la qualitat de la Universitat, que reflecteixin el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els processos.

D'acord amb el conveni d'adscripció i col·laboració acadèmica entre la Universitat de Barcelona i l'INEFC, la direcció del Centre assumeix el SAIQU de la UB i està fent els ajustaments pertinents segons les característiques pròpies del centre i de l'INEFC.

Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de vetllar per la qualitat i promoure la millora contínua en tots els àmbits d’activitat del centre de Barcelona de l’INEFC: formació, recerca i gestió. La Comissió de Qualitat del centre de Barcelona de l’INEFC va celebrar la seva reunió constitutiva el 18 d’abril de 2013.

Composició:

Arnau Bachs Bofill, representant del MAFIS
Alicia Belsa Colina, cap de la secció de Gestió Acadèmica
Joan A. Cadefau i Surroca, subdirector de Recerca i coordinador del MAFiS
Magda Cusí Casamitjana, responsable administrativa del MAFIS 
Xavier Iglesias i Reig, director del centre
Eduard Inglés i Yuba, subdirector d’Estudis
Alfredo Irutia Amigó, cap de projecte de qualitat docent i PAT
José Luis López del Amo, coordinador del RETAN
Mercè Mateu Serra, subdirectora de suport i innovació
Marc Olmos Peñarroja, representant del RETAN
Josep M. Padullés i Riu, coordinador del RETAN
Xavier Peirau Terés, coordinador del MAFIS
Maria Rovira Font, representant del MAFIS
Maria Solé Tomás, representant dels estudiants de Grau
Alba Vande Vliet Gómez, tècnica de Qualitat

 

Objectius:

 • Vetllar per la correcta aplicació del conjunt d’instruments i processos del sistema d’assegurament intern de la qualitat del centre de Barcelona de l’INEFC (SAIQU).
 • Promoure, facilitar i assegurar que l'activitat tant en el camp de la docència com de la recerca i de la gestió siguin avaluades sistemàticament i disposin dels elements de suport i informació que ho facin possible, a través dels sistemes d'informació per a la direcció, per a la docència i per a la recerca.


Coordinadora de Qualitat del centre

Alba Vande Vliet, tècnica de Qualitat de l’INEFC Barcelona