Des de l’INEFC entenem la importància que tenen per a les persones amb discapacitat el desenvolupament personal, l’autonomia i la inclusió social, entre d’altres, per a la millora de la qualitat de vida i la seva consideració com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Les persones amb discapacitat han de poder portar una vida absolutament inclusiva,  accedir als mateixos llocs i utilitzar els mateixos serveis que qualsevol altra persona, amb els suports que necessitin.

Així, seguint les directrius del Servei Atenció a l’Estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona (UB), a l’INEFC Barcelona s’ofereix un Servei d’Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (SAENEE), coordinat per la Dra. María José Montilla, que es concreta en els aspectes següents:

 

Context i objectius

La Convenció  sobre drets de les persones amb discapacitat, publicada per l'ONU el 2006 reconeix que la discapacitat és un concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones i les barreres, degudes a l’actitud i a l’entorn, que limiten la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres persones.  Correspon a les administracions educatives assegurar un sistema educatiu inclusiu en tots els nivells educatius, atenent les necessitats dels i les estudiants amb discapacitat, a través de la regulació de suports i ajustaments per als que necessitin una atenció específica en l’aprenentatge i en el procés d’inclusió.

Les universitats han de contribuir a fer que les experiències dels i les estudiants siguin inclusives. Els resultats de diverses investigacions mostren la necessitat de la incorporació dels principis del model inclusiu a l’ensenyament superior. Les universitats de qualitat ho són si són també inclusives.

L’INEFC no pot quedar-se enrere en el compromís per protegir aquests drets. Les actuacions educatives han d’anar més enllà de garantir informació i formació, han d’anar dirigides a la planificació i el seguiment individual per tal de superar les barreres que aquests estudiants es poden anar trobant al llarg del camí.

L’objectiu del Servei d’Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques és garantir un tracte equitatiu i una igualtat d’oportunitats efectiva per als i les estudiants, dins la vida acadèmica universitària, així com promoure accions que promoguin la sensibilització i conscienciació de la resta de membres de la comunitat universitària i de la societat en general.

Servei d’Atenció a Estudiants amb Discapacitat

L’objectiu és promoure la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió de cada estudiant amb discapacitat durant la seva vida acadèmica.

S’adreça a estudiants amb un certificat de discapacitat superior o igual al 33% que requereixen un suport específic per a una activitat acadèmica amb garanties.

 

El servei consta de:

 

 • Programa d’acollida a estudiants de nou accés per a la detecció de necessitats.
 • Servei d’assessorament i suport continuat a cada estudiant durant els estudis.
 • Programa de voluntariat. Estudiants de suport als i les estudiants amb discapacitat.
 • Informació sobre entitats del sector, que ajudin a la seva incorporació al món laboral.

 

Servei d’Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

Té l’objectiu de facilitar la incorporació i la inclusió educativa de tot els i les estudiants que presenten alguna necessitat específica.

S’adreça a estudiants que, tot i no tenir un certificat de discapacitat, presenten necessitats educatives específiques i poden acreditar-ho, com per exemple casos de Trastorn de l’aprenentatge, com ara la dislèxia i el trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH); trastorn del desenvolupament, com ara el trastorn de l’espectre autista i trastorn d’Asperger; o trastorn mental, entre d’altres.

El servei consta de:

 •  Programa d’acollida a estudiants de nou accés per a la detecció de necessitats.
 • Servei d’assessorament i suport continuat a cada estudiant durant els estudis.
 • Programa de voluntariat. Estudiants de suport als i les estudiants amb necessitats educatives específiques.

Servei d’Atenció Temporal

Té l’objectiu de donar suport temporal als o les estudiants que, com a conseqüència d’esdeveniments sobrevinguts (lesions, malalties de llarga durada) o familiars, necessiten un suport addicional per al seguiment dels estudis.

 

El servei consta de:

 • Servei d’assessorament i suport continuat a cada estudiant durant els estudis.
 • Programa de voluntariat. Estudiants de suport als i les estudiants amb necessitats d’atenció temporal.

Protocol d’actuació

1. Informació del Servei (SAENEE) durant la presentació a primer curs.

2. Concentració de tutoria per part de cada estudiant implicat. És l’estudiant qui sol·licita l’entrevista de manera voluntària, a la persona  responsable del programa. (Nota: l’estudiant haurà de presentar document acreditatiu de la seva discapacitat,  trastorn o situació específica per poder accedir al servei corresponent.)

3. Establiment de recomanacions a les persones responsables de cada assignatura, professorat i cap d’estudis.

Serà la persona responsable del programa qui s’adreçarà directament al professorat del curs de cada estudiant implicat. Es facilitaran les característiques i les recomanacions metodològiques, els suggeriments, etc., per afavorir l’assoliment dels objectius i les competències de les diferents assignatures.

Seran els professors i les professores de les assignatures els qui, com a experts, finalment decidiran quines mesures es prenen per disminuir les barreres a la participació i garantir l’assoliment dels objectius i competències de les assignatures.

4. Seguiment i avaluació del procés. Mitjançant tutories periòdiques amb l’estudiant, la persona responsable del servei i el professorat implicat faran un seguiment acadèmic per revisar les mesures i les possibles modificacions. En finalitzar cada curs acadèmic es procedirà a fer una valoració de les accions.

Xarxa de Suport d’Estudiants

El company o companya de suport esdevé una de les figures importants per assolir els objectius dels i les estudiants amb necessitats educatives específiques. Es formarà una xarxa de suport d’estudiants i s’establiran les tasques personalitzades per a cada company o companya al qual donarà suport. Aquestes tasques poden ser d’acompanyament/desplaçament (en cas de problemes de mobilitat) o de suport acadèmic.

Els i les estudiants que duguin a terme aquesta mena de suport podran compensar amb crèdits de reconeixement acadèmic i una carta emesa per la persona responsable, cap estudis, director o directora  del centre.

Recomanacions per a l’atenció dels estudiants amb discapacitat

Convidem la comunitat educativa, professorat, estudiants i personal d’administració i serveis, a tenir en compte una sèrie de recomanacions per afavorir la comunicació amb les persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques del nostre centre (adaptació de la Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a la Universitat (2007), Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya)

 1. Tracta els i les estudiants de manera natural. Els prejudicis, la compassió, la sobreprotecció, etc., poden dificultar una adequada relació amb l’estudiant amb discapacitat; cal promoure actituds de cooperació, col·laboració i acceptació.
 2. Dona un tracte respectuós, anteposant sempre la paraula persona amb..., abans de la discapacitat. Estudiant amb discapacitat motriu, esportista amb discapacitat intel·lectual, jove amb discapacitat auditiva, etc.
 3. Centra’t en les capacitats i no en les limitacions. Una visió positiva dels i les estudiants afavorirà el seu aprenentatge i la qualitat educativa en el seu conjunt. És important no considerar els i les estudiants en relació o en comparació a la manera pròpia de representar el món visualment, auditivament o bé sense problemes motrius.
 4. Dona temps. Si s’entén l’INEFC com un lloc de trobada, participació, intercanvi de coneixements i experiències, el temps ha de ser flexible per arribar a comunicar-se de manera igualitària per a tots i totes.
 5. Informa’t. Tenir informació sobre els i les estudiants amb discapacitat facilitarà l’apropament. Moltes vegades la por i la ignorància fan que la relació entre les dues parts sigui nul·la o de baixa qualitat. Un apropament habitual i plantejar els dubtes que hi hagi amb tota la sinceritat i naturalitat possibles, faran que la relació sigui còmoda.
 6. Comunica’t amb els i les estudiants. Els mateixos estudiants són la millor via d’informació. Dedica temps a escoltar-los i conèixer la seva realitat.
 7. Fes ús dels recursos de l’INEFC. Fer ús dels recursos i les instal·lacions del centre contribuiran a una millora en el procés d’aprenentatge i comprensió de la realitat que l’envolta. Si fem sentir el nostre centre com part important de la seva vida acadèmica, sens dubte que els i les estudiants amb discapacitat se sentiran molt més còmodes i implicats en tot allò que es desenvolupa. 

Les universitats de qualitat ho són si són també inclusives. Tots i totes som responsables.