L’article únic de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7615 de 9.5.2018) estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

L’acreditació es pot obtenir superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya. Aquesta prova es pot convalidar amb altres certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència.

  • Què cal acreditar? Coneixements de nivell B2 d’una de les llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
  • Qui ho haurà d’acreditar? L’alumnat que hagi iniciat els estudis de grau el curs 2018-19 o més tard en una universitat catalana.
  • Quan caldrà acreditar-ho? En acabar els estudis, per tal de poder obtenir el títol de graduat/da.
  • Com es pot acreditar? Presentant una certificació reconeguda a l’àrea de Gestió Acadèmica de l’INEFC.

 

Certificacions reconegudes

Inclou informació sobre ajuts

També poden accedir a la convocatòria d'ajuts per fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i que tenen concedida una Beca Equitat, Tram 1 o una Beca General del MECD de les convocatòries 2014 (actualment fora de termini).

Actualment, moltes universitats inclouen el coneixement d’idiomes entre els requisits d’accés als programes de postgrau o màster (generalment l’anglès, en un nivell B1 o B2). Com que aquests requisits els estableix cada centre, si teniu dubtes en relació amb un programa concret, el més recomanable és que els plantegeu al centre que l’ofereix. Allà us podran indicar quin és el nivell exigit i quins títols consideren vàlids per certificar-lo.

En qualsevol cas, cal tenir present que l’INEFC no té competències per certificar els coneixements d’idiomes.

Data d'actualització:  18.12.2017