Es pot accedir als estudis de Grau de CAFE des de qualsevol de les vies d’accés a la universitat i a través d’estudis universitaris iniciats (“trasllat d’expedient”). Per a qualsevol de les vies d’accés és imprescindible superar les Proves d’Aptitud Personal per tal de poder accedir als estudis.

 

Hi ha places reservades per les persones que provenen del CFGS?

No, no es reserven placen per aquest col·lectiu.

 

Com puc sol·licitar l'admissió amb estudis universitaris iniciats ("trasllat d'expedient")?

El procediment s’iniciarà mitjançant la publicació de la corresponent convocatòria pública anual, en la qual s’indicaran les places ofertes i els terminis de presentació de sol·licituds.

Poden sol·licitar l’admissió per aquesta via:

  1. Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
  2. Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
  3. Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que s’hagi denegat l’homologació del seu títol a Espanya.

 

Requisits:

  1. Tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits ECTS
  2. Tenir superat les Proves d’Aptitud Personal (PAP)

 

Com puc sol·licitar el trasllat d’expedient de sortida?

Per tal de poder efectuar el trasllat és necessari que paguis la taxa de “trasllat d’expedient”. Pots realitzar el pagament presencialment a Gestió Econòmica de l’INEFC o bé fer una transferència/ingrés. L’INEFC es farà càrrec de formalitzar el trasllat.

La inscripció a les PAP es duu a terme mitjançant la plataforma virtual de l’Oficina d’Accés a la Universitat. 

Els resultats de les proves es publiquen el mateix dia al web del centre. 

Una vegada matriculats, podeu anar a tramitar vosaltres mateixos el carnet de la UB a les oficines del Banco Santander. 

Puc reconèixer alguna assignatura si he finalitzat el CFSG d'Activitats Físiques i Esportives? 

Sí. Si has cursat aquest cicle formatiu pots sol·licitar el reconeixement de crèdits de les següents assignatures:

  • 4087-Esports 1: Esports de base
  • 4088-Esports 1: Esports col·lectius

Per fer-ho has d'emplenar la sol·licitud i entrar-la per registre.

 

Com puc reconèixer assignatures si he cursat estudis universitaris previs?

Pots sol·licitar el reconeixement d'assignatures amb continguts similars. Per fer-ho has d'emplenar la sol·licitud, adjuntar la documentació que s'especifica en la mateixa i entrar-la per registre.

En sol·licitar-ho cal fer efectiu el pagament de la taxa per estudi d'expedient, que és de 27,27 €.

 

* En ambdós casos, el preu del crèdit reconegut és del 15 %  del preu de matrícula d'un crèdit ECTS. 

El centre de Barcelona de l'INEFC no té competència per emetre certificats de nivell d'idiomes. Si necessites un certificat d'idiomes caldrà que et dirigeixis a les institucions que tenen atribuïda aquesta competència. 

Data d'actualització:  18.12.2017