El passat 11 de febrer el Consell de Ministres va aprovar la correspondència del títol de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport al nivell 3 del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) que, alhora, es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions (European Qualifications Framework).

A Espanya, l’adaptació al marc de l’EEES es va fer creant un marc de qualificació propi (MECES) que distribueix l'estructura acadèmica en quatre nivells: Tècnic Superior (nivell 1), Graduat (nivell 2), Màster (nivell 3) i Doctor (nivell 4). Així, doncs, l’esmentada resolució d’11 de febrer de 2016 suposa l’equiparació del títol de llicenciat/da al nivell de màster.

Aquesta correspondència també és aplicable a les persones que disposen de la Llicenciatura en Educació Física, atès que el Reial Decret 1954/1994 va homologar el títol de Llicenciat en Educació Física al de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Amb la determinació d’aquestes correspondències, el govern espanyol adequa les titulacions pre-Bolonya a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES). D’aquesta manera pretén, fonamentalment, facilitar la mobilitat a l’estranger dels titulats d’universitats espanyoles amb títols anteriors al pla Bolonya, de manera que no trobin dificultats per al reconeixement del seu nivell d’estudis.

Tal com indica l’article 27 del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, “la possessió del nivell MECES corresponent per un titulat o titulada queda acreditada amb la mera referència de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», presentada de manera conjunta amb el títol de què es tracti”. És a dir, per tal d’acreditar la possessió d’una titulació equivalent al nivell “MECES 3, Máster”, només cal presentar el títol de llicenciat/da i adjuntar-hi la impressió del la publicació al BOE de la Resolució d’11 de febrer de 2016.
Això no obstant, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport permet sol·licitar un certificat de correspondència personal a través d’un tràmit electrònic a la seu electrònica del ministeri. Per poder efectuar aquest tràmit cal disposar de certificat digital o DNI electrònic, i es pot fer des del web del ministeri. 

Data d'actualització:  18.12.2017