En aquest apartat trobeu la informació necessària per realitzar els tràmits de matriculació del grau en CAFE.

Consulteu el calendari de matrícula per als diferents cursos:


Matrícula de primer curs (alumnat de nou ingrés)

1a assignació - 16 i 17 de juliol

2a assignació - 26 i 27 de juliol

Matrícula d’alumnat admès amb 30 ECTS (trasllat d’expedient)

Matrícula presencial - 26 i 27 de juliol

Matrícula d’alumnat que ja estava al centre el curs anterior

2n, 3r i 4t - Automatrícula online - 23, 24, 25 i 26 de juliol

2n - Període d’al·legacions de les assignacions provisionals d’esports - Pendent de confirmar

2n - Resolució d'al·legacions: notificació via correu electrònic. Consulta la resolució - Pendent de confirmar

La matrícula es fa presencialment, a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant.

Documentació que cal portar el dia de la matrícula:

1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si ets sol·licitant de beca, 2 fotocòpies)

2. Full de cessió de dades de caràcter personal i drets d’imatge, signat per l’alumne/a (IF-15)

3. Dades bancàries (nom i DNI del titular del compte i codi IBAN).

La matrícula només és efectiva si el titular del compte ha signat l’ordre de domiciliació bancària (aquest document es genera en fer la matrícula, només heu de portar les dades bancàries indicades més amunt). Si en el moment de la matrícula no hi ha present algun titular del compte, us haureu d’endur l’ordre de domiciliació i retornar-la signada a l’INEFC.

4. Documentació acreditativa de dret a bonificació de matrícula (només en cas que sol·liciteu algun tipus de bonificació), segons els casos pot ser:

 • Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019 (MATRC). Aquesta acreditació la pots tramitar a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. 
 • Credencial de becari de l’AGAUR (resolució d’atorgament)
 • Carnet membre de família nombrosa (cal que porteu el títol individual i el títol familiar)
 • Certificat de discapacitat amb indicació del grau.
 • Certificat acadèmic de matrícula d’honor en Batxillerat

 

5. Documentació acadèmica de la via d’accés:

Estudiants amb PAU per a alumnat de batxillerat i assimilats:

 • Si has fet les PAU a Catalunya: no cal portar cap document.
 • Si has fet les PAU en una altra comunitat autònoma, justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient emès pel centre de procedència.
 • Si tens estudis universitaris iniciats: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de la UB, només l’expedient acadèmic.
 • Si vols fer simultaneïtat d’estudis: certificat acadèmic.

Estudiants provinents de cicles formatius de grau superior o assimilats:

 • Certificat oficial de notes emès pel centre acadèmic corresponent, en què figuri la nota mitjana.

Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 25 anys:

 • No cal portar cap document. No obstant, si t'has presentat a les proves per a més grans de 25 anys en una altra comunitat autònoma, cal aportar el justificant d'haver pagat el trasllat d'expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 40 o 45 anys:

 • No cal portar cap documentació.

Titulats universitaris i assimilats:

 • En el cas d'estudis universitaris espanyols: original i fotocòpia del títol o, si no es té, certificat acreditatiu en què constin les dades d'expedició. No cal aportar aquesta documentació si el títol és posterior a l'any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s'autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent.
 • En el cas de titulats per la UB, només l’expedient acadèmic.
 • En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i fotocòpia de la resolució d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel Ministeri d’Educació.

Estudiants amb estudis estrangers:

 • Si tens el títol de batxillerat europeu o del batxillerat internacional, has de presentar els documents següents:

- Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010).

- Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.

 • Si has cursat estudis procedents de sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat, has de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació:

- Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010), i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.

- Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu.

- Document del país d’origen que acrediti que pots accedir a la universitat i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.

 • Si has cursat estudis procedents d’altres sistemes educatius estrangers homologats a estudis espanyols (batxillerat o cicle formatiu de grau superior), cal que presentis la documentació que s’indica a continuació:

- Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger.

- Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat. 

Es farà presencialment a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant. Properament es publicarà el calendari de cita prèvia amb l’assignació de dia i hora.

Documentació que cal portar el dia de la matrícula:

1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si ets sol·licitant de beca, 2 fotocòpies)

2. Full de cessió de dades de caràcter personal i drets d’imatge, signat per l’alumne/a (IF-15)

3. Dades bancàries (nom i DNI del titular del compte i codi IBAN).

La matrícula només és efectiva si el titular del compte ha signat l’ordre de domiciliació bancària (aquest document es genera en fer la matrícula, només heu de portar les dades bancàries indicades més amunt). Si en el moment de la matrícula no hi ha present algun titular del compte, us haureu d’endur l’ordre de domiciliació i retornar-la signada a l’INEFC.

4. Documentació acreditativa de dret a bonificació de matrícula (només en cas que sol·liciteu algun tipus de bonificació), segons els casos pot ser:

 • Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2015-2016 (MATRC). Aquesta acreditació pots tramitar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
 • Credencial de becari de l’AGAUR (resolució d’atorgament).
 • Carnet membre de família nombrosa (cal que porteu el títol individual i el títol familiar)
 • Certificat de discapacitat amb indicació del grau.

Consulteu atentament l’itinerari recomanat corresponent al curs que fareu. Si hi ha alguna qüestió que no queda resolta amb la informació facilitada, podeu enviar una consulta a la Secció de Gestió Acadèmica.

En breu publicarem les dates i procediment de matrícula.

Data d'actualització:  18.12.2017