Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (pla 401)

El Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport té una durada de quatre anys (a temps complet) i un total de 240 crèdits ECTS. A partir del curs 2016-17, 198 corresponen a assignatures Obligatòries, 30 a assignatures Optatives, 6 al Pràcticum i 6 al Treball Final de Grau.

L’objectiu del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats en relació amb la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l’esport, que és la que s’exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l’aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l’activitat física i de l’esport en tot el territori estatal i específicament a Catalunya (Llei de l’exercici de les professions de l’esport 3/2008, DOGC 5123 de 02/05/08) i a l’adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Segons la llei esmentada més amunt, els titulats podran exercir entre d’altres com a professor d’educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu en el territori català.

Aquí trobareu la modificació aprovada del nou Pla d'estudis del Grau en CAFE a Barcelona:
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Cada curs es realitzen 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 ECTS), de manera que a cada semestre s’imparteixen 30 ECTS distribuïts en 5 assignatures (excepte a 4t curs, en què algunes assignatures tenen 3 ECTS).

En les assignatures d’esports, es pot escollir un dels esports que s’ofereixen dins de cada assignatura.


Esports 2

Atletisme
Bàsquet
Esgrima
Futbol
Gimnàstica artística
Gimnàstica rítmica
Handbol
Judo
Natació
Rugbi
Voleibol

Esports 3

Algunes assignatures s’ofereixen en cursos alterns, de manera que l’oferta concreta d’esports varia cada any.

Oferta fixa
Futbol
Bàsquet
Natació
Vela
Snow
Esquí

Anys A (el curs comença en any parell)
Gimnàstica artística
Handbol
Judo

Anys B (el curs comença en any senar)
Rugbi
Voleibol
Gimnàstica rítmica
Atletisme


Esports 4

Algunes assignatures s’ofereixen en cursos alterns, de manera que l’oferta concreta d’esports varia cada any.

Oferta fixa
Futbol
Bàsquet
Natació
Vela
Snow
Esquí

Anys A (el curs comença en any parell)
Triatló
Gimnàstica artística*
Handbol*
Judo*

Anys B (el curs comença en any senar)
Tennis
Rugbi*
Voleibol*
Gimnàstica rítmica*
Atletisme*

* Aquestes assignatures s’oferiran si tenen un mínim de persones matriculades.

 

Important

Els horaris estan estructurats de manera que pugueu cursar Esport 3 i Esport 4, independentment de la menció que escolliu.


Per garantir un millor aprofitament i desenvolupament de les assignatures, es limita el nombre d’alumnes en cada esport. En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, es realitzarà una priorització que tindrà en compte: l’elecció de l’alumne/a; la consideració d’esportista d’alt nivell (ADO o ARC) en aquell esport; nombre total de crèdits aprovats i la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

Les competències específiques a desenvolupar a través del nostre Grau són:

1. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l’activitat física i de l’esport
2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l’execució de la pràctica de l’activitat física i l’esport
3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l’activitat física i l’esport
4. Interpretar els elements, efectes i riscs que condicionen la pràctica de l’activitat física i l’esport en diferents àmbits professionals
5. Aplicar els coneixements adquirits en l’activitat física i l’esport a la pràctica professional
6. Planificar i avaluar els processos i programes d’activitat física i esport en l’ensenyament, l’entrenament, la salut, la gestió i la recreació

Les competències transversals generals que s’afegeixen a les anteriors són:

1. Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
2. Desenvolupar habilitats d’adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom
3. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació
4. Desenvolupar hàbits d’excel·lència i qualitat en l’actuació professional
5. Actuar amb ètica i valors professionals
6. Actuar d’acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió

Data d'actualització:  18.12.2017