• Imprimeix

Sol·licitud certificat acadèmic

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Sol·licitud certificat acadèmic oficial

Com se sol·licita:

La sol·licitud d'aquest document implica el pagament de la taxa, fixada pel Decret 88/2017, de 4 de juliol, de preus de la Generalitat, de 27,27€. En cas que se sol·liciti en més d'un idioma, només caldrà que es realitzi un únic pagament de la taxa associada. 

Per obtenir el certificat cal que ompliu el següent formulari i feu el pagament al número de compte següent:  ES47 2100 3000 15 2201538797 (indicant com concepte de la transacció: “Nom i cognoms – CERTIFICAT ACADÈMIC”) i adjunteu el resguard a la pestanya del formulari "Resguard de pagament". 

Com es recull:

  1. Es pot recollir personalment a Gestió Acadèmica un cop es rebi el correu electrònic que indica que ja està disponible.
  2. El pot recollir una persona autoritzada pel sol·licitant, que haurà de presentar el document d’autorització i una fotocòpia del DNI del sol·licitant, i identificar-se com a titular de l’autorització.
D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquests, les dades seran tractades en un tractament denominat “Gestió d'expedients acadèmics del INEFC”. Vegeu la informació bàsica de protecció de dades al peu d'aquest formulari.

Informació bàsica de protecció de dades
Identificació del tractament: Gestió d'Expedients Acadèmics del INEFC
Responsable del tractament: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona. Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat. Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.
Finalitat del tractament: El control i el seguiment dels expedients acadèmics de l'alumnat i del professorat; i assegurar la comunicació institucional acadèmica a tot l'alumnat i el professorat.
Durant quant temps conservarem les dades: Conservarem les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Una vegada transcorregut aquest termini, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i elecció de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Poden obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades en aquest enllaç.
Legitimació: el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment a qualsevol moment.
A quins destinataris comunicarem les dades: Es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Poden trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.
Quines vies de reclamació hi ha: Tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del seu lloc de residència habitual, lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és el APDCAT poden fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.