• Imprimeix

Tràmits de sol·licitud de títols

1. Per poder sol·licitar el títol, cal que tinguis totes les notes al portal i no hi hagi cap rebut de matrícula pendent de pagament. 

2. Efectua el pagament de la taxa de tramitació del títol (218,15 €) a l’enllaç corresponent a la teva titulació:


A l’apartat “Informació addicional”, hi hauràs d’indicar el nom dels teus estudis (per exemple, Grau en CAFE, Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell, etc.) 

3. Entrega de la documentació:

OPCIÓ 1: enviar un correu electrònic a la bústica certificats.inefcbcn@gencat.cat adjuntant la següent documentació:
 • Sol·licitud de títol oficial (IF-26), degudament emplenada*
 • Fotocòpia actualitzada del DNI
 • Acreditació del pagament (comprovant bancari)
 • Resguard de la UB
 • Documentació acreditativa de bonificacions o exempcions, si escau

Gestió Acadèmica comprovarà la documentació i t'arribarà el correu informant del dia que podràs passar a recollir el resguard del títol.  


OPCIÓ 2: porta la següent documentació al registre de l’INEFC i un cop registrada, a la Secció de Gestió Acadèmica:
• Sol·licitud de títol oficial (IF-26), degudament emplenada* 
• Fotocòpia actualitzada del DNI
• Acreditació del pagament (comprovant bancari)
• Resguard de la UB
• Documentació acreditativa de bonificacions o exempcions, si escau

* El nom indicat a la sol·licitud ha de coincidir amb el que consta al DNI, l’únic que se’n pot desviar són els accents i la possibilitat que aparegui la “i”/”y” entre els cognoms.

En el cas de l’edició Iberoamèrica del RETAN, has d’enviar la documentació al responsable acadèmic de la teva universitat (UCSH – Santiago de Xile o IUACJ – Montevideo)

4. A partir d’aquí s’inicia la tramitació del títol, que pot durar més d’un any. Quan l’INEFC rebi el teu títol, t’ho notificarem perquè el puguis venir a recollir. 

Quan et notifiquem que ja pots recollir el títol, hauràs de venir personalment a retirar-lo i portar el DNI original.

Si per qualsevol motiu no pots fer-ho personalment, el podrà retirar en nom teu una altra persona, però només si disposa d’un poder notarial.

Si vius fora de Catalunya, es pot trametre el títol a una delegació del govern o oficina consular espanyoles. Posa't en contacte amb Gestió Acadèmica i t'indicarem com fer-ho. D'acord amb el Decret de preus de la Generalitat (http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/annex2.pdf) la taxa per a la tramesa de títols a delegacions del govern i a ambaixades/oficines consulars és de 20 i 40 € respectivament.

 

1. La persona interessada tramita la publicació d’un anunci al BOE, tal i com indiquen les instruccions de la pàgina web: https://www.boe.es/anuncios/publicacion/instrucciones_anuncios.php

2. Transcorregut un mes des de la data de publicació al BOE, la persona interessada ha de presentar la documentació següent a la Secció de Gestió Acadèmica de l’INEFC:
Sol·licitud de títol oficial (IF-26)
• Fotocòpia del DNI
• Comprovant del pagament (comprovant de l’entitat bancària) de la taxa de duplicat (218,15 €)
• Documentació acreditativa de bonificació o exempció, si s’escau
• Comprovant de pagament de la publicació de l’anunci al BOE
• Fotocòpia de la publicació de l’anunci al BOE

3. Gestió Acadèmica de l’INEFC emet un nou resguard de títol.

1. Si el títol està expedit, s’ha de retornar sense doblegar, guixar o grapar. Cal tenir en compte que, en alguns casos, es poden incorporar les noves dades en el títol original, per tant, el títol ha de ser retornat a Gestió Acadèmica – Títols en les millors condicions possibles.

2. La persona interessada presenta al registre de l’INEFC:

 • L’imprès de sol·licitud del títol.
 • Comprovant de pagament de la taxa de duplicat.
 • El títol original (cal que en permeti la identificació).

1. Posar, treure o modificar un accent en el nom i/o cognoms del titular en un títol expedit o en tràmit es considera una rectificació. El títol s’expedeix a partir dels accents que l’alumne/a ha fet constar a la sol·licitud, per tant, per resoldre possibles reclamacions cal tenir en compte les dades que hi va fer constar.

2. Si el títol està expedit, s’ha de retornar sense doblegar, guixar o grapar. Cal tenir en compte que, en alguns casos, es poden incorporar les noves dades en el títol original, per tant, el títol ha de ser retornat a Gestió Acadèmica – Títols en les millors condicions possibles.

3. L’interessat ha de pagar la taxa de duplicat quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l’alumne/a. En el cas que el títol expedit s’hagi de rectificar per una errada de la Universitat, no caldrà pagar la taxa de duplicat, però si ha estat lliurat a l’alumne, el duplicat que s’expedeixi incorporarà la diligència per rectificació (la incorpora la UB).

4. La persona interessada presenta al registre de l’INEFC:

 • L’imprès de sol·licitud del títol.
 • Comprovant de pagament de la taxa de duplicat, si s’escau (vegeu punt 24).
 • Escrit on s’especifiqui la rectificació que cal fer.
 • Títol original, si hagués estat expedit.
 • Justificació documental, si s’escau.
  • En cas de canvi de nom i/o cognoms, nou DNI o certificat del Registre Civil.
  • En cas de canvi de nacionalitat, certificat del Registre Civil Central (Madrid).
Data d'actualització:  28.11.2017