• Imprimeix

Escola de Formació de Tècnics de Montjuïc (EFTEM)

L’EFTEC de Montjuïc té unes característiques especials en comparació amb la resta de centres que ofereixen ensenyaments esportius. El seu funcionament està plantejat de manera que l’alumnat de grau de CAFE tingui l’oportunitat de cursar, de manera simultània al llarg dels quatre anys, el grau de CAFE i els nivells I i II de grau mitjà de tècnic/a esportiu/va de la modalitat esportiva escollida. Un cop finalitzats els estudis del grau en CAFE, també poden seguir la formació de tècnics esportius cursant el nivell III o grau superior en tècnic esportiu.

Per tal de facilitar la compaginació d’ambdues titulacions es reparteix la càrrega lectiva de les assignatures de l’EFTE i, normalment, cada nivell s’imparteix en dos cursos acadèmics. 
Pels motius exposats anteriorment, l’EFTE Catalana de Montjuïc només admet alumnat de grau o llicenciats/des i graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, ja que algunes de les assignatures de l’EFTE es cursen amb les del grau i, per tant, no s’imparteixen a l’EFTE.

Període de matriculació: A consultar segons el curs

Lloc i horari de matriculació: a l’Oficina d’Informació de 9 a 14 hores.

Documentació necessària per a la matriculació Nivell I:

• Fotocòpia del DNI o un altre document equivalent (NIF, passaport, etc.)
• Certificat d’ESO, batxillerat o cicle formatiu
• Certificat de les proves d’accés a les EFTE (en cas d’haver realitzat les proves a l’INEFC de Barcelona no cal lliurar-lo)
• Carnet de família nombrosa
• Targeta acreditativa de discapacitat (si s’escau)
• Fotografia de mida carnet (1)
• Targeta d’assistència de la seguretat social (targeta CatSalut) o similar (mútua d’assistència sanitària) 

 Documentació necessària per a la matriculació Nivell II:

• La mateixa que el Nivell I
• Certificació d’haver superat el primer nivell de la modalitat (en cas d’haver-lo cursat a l’EFTE Catalana de Montjuïc no cal lliurar-lo)

Data d'actualització:  18.12.2017