• Imprimeix

Lloguer d'instal·lacions

Instal·lacions INEFC Barcelona

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) de Barcelona, situat a l’Anella Olímpica de Montjuïc, és obra de l’arquitecte Ricard Bofill. Va ser inaugurat l’any 1991, un any abans de la celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona del 1992, dels quals va ser-ne seu, juntament amb l’Estadi i el Palau Sant Jordi.

L’edifici de l’INEFC Barcelona té aproximadament 33.000 m2 construïts i 15.500 m2 de pistes exteriors. Consta d’aules de diferents mides i diversos espais per a la formació pràctica: una gran sala d’actes central, envoltada de dos pavellons de grans dimensions, una zona especialitzada per a la pràctica de la gimnàstica artística, un camp de futbol, un espai per a l’atletisme, dos camps de volei de platja, etc., tots espais versàtils que permeten allotjar activitats de caire molt divers.

Aquest recinte acull esdeveniments com la 080 Barcelona Fashion week, fins al Campionat del món d’esgrima femenina que s’hi celebra cada any, així com actes institucionals de tota mena, i fins i tot activitats privades com ara casaments o celebracions de col·lectius.

Envoltat d’un marc incomparable, l’INEFC Barcelona ofereix l’avantatge de trobar-se a prop de les principals vies d’entrada i sortida de la ciutat, així com del port i l’aeroport. També permet arribar-hi còmodament amb transport públic o a peu, però també amb autocar o amb el cotxe privat, gràcies a les àmplies zones d’aparcament que ofereix.

Els preus del lloguer dels espais de l’INEFC Barcelona es regeixen per l’Ordre PRE/249/2013, de 16 d’octubre, per la qual es fixen els preus públics d’utilització de les instal·lacions  i dels serveis de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Per llogar algun o diversos espais del recinte de l’Inefc Barcelona cal fer el següent:

 • Seleccionar l’espai o espais que es volen llogar.
 • Omplir la sol·licitud
 • Enviar la sol·licitud a l’adreça: insinefc@gencat.cat

L’INEFC Barcelona ofereix diversos tipus d’espais de lloguer, tant interiors com exteriors. 

 1. L’entitat o empresa sol·licitant no pot considerar autoritzada la seva petició fins que no rebi l’escrit d’autorització degudament formalitzat i signat per la persona responsable de l’INEFC, un cop comprovada la viabilitat de la petició i el compliment de tots els requisits previs, especialment pel que fa a l’abonament dels preus públics que corresponguin.
 2. L’activitat s’ha de dur a terme en el temps i el lloc fixats en l’autorització. En cap cas l’adjudicatari/ària no pot cedir per si mateixa a un tercer els drets derivats d’aquesta autorització.
 3. Si l’activitat no es pot dur a terme per circumstàncies objectives sobrevingudes, l’INEFC no assumeix cap responsabilitat compensatòria en relació a l’entitat sol·licitant. Per tant, en cas que l’entitat autoritzada no pugui desenvolupar l’activitat per causes no imputables a l’INEFC, aquest fet no l’eximirà en cap cas de l’obligació del pagament, un cop confirmada la reserva.
 4. El pressupost que acompanya l’autorització s’ha fet d’acord amb la petició del sol·licitant i té caràcter provisional. Si un cop realitzada l’activitat, o simplement després d’emetre el pressupost, s’incorporen o modifiquen espais o horaris, s’emetrà nova factura per tots aquells conceptes no inclosos en la primera.
 5. L’entitat o empresa sol·licitant es fa responsable del correcte ús de les instal·lacions.
 6. L’entitat o empresa sol·licitant es fa responsable dels desperfectes ocasionats a les instal·lacions de l’INEFC i dels robatoris del material propietat de l’INEFC i es compromet a l’abonament al seu preu actual de mercat. L’INEFC pot obligar a l’entitat o empresa sol·licitant a subscriure una pòlissa d’assegurança per a la cobertura d’aquests riscos, per l’import garantit que consideri necessari.
 7. L’entitat o empresa sol·licitant subscriurà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per aquelles activitats que, pel volum o risc, ho facin recomanable, a criteri i per indicació de l’INEFC i amb les garanties que consideri necessàries.
 8. Els serveis especials de seguretat, neteja i manteniment que l’INEFC consideri necessaris per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat, hauran de ser contractats per mitjà de l’INEFC.
 9. L’ús de les instal·lacions no inclou altre mobiliari que el que ja té.
 10. L’INEFC no es fa responsable dels béns de qualsevol mena que els usuaris portin o introdueixin a les instal·lacions durant el transcurs de l’activitat.
 11. L’entitat o empresa sol·licitant no té dret a l’explotació de la imatge de l’INEFC sense una autorització expressa.
 12. En casos excepcionals, l’INEFC podrà autoritzar l’ús d’algunes places d’aparcament per necessitats de l’organització, sempre que s’hagi sol·licitat prèviament i abonat el seu import amb les condicions assenyalades a l’apartat 4.

L’entitat o empresa sol·licitant serà responsable del compliment dels apartats anteriors.

Data d'actualització:  18.12.2017