• Imprimeix

Beques i contractes predoctorals

Per tal d'impulsar la formació de personal d'investigació i promoure els projectes de recerca propis; l’INEFC concedeix beques/contractes predoctorals a estudiants de doctorat vinculats als projectes de recerca existents. Aquests ajuts, destinats als dos centres de l’INEFC, tenen per objecte fomentar i promoure la recerca científica en l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. Els tres anys de la beca es desenvolupen sota la forma de contracte (Personal Investigador).

 Convocatòria

Termini de presentació: 16 de novembre de 2018

Destinataris

 • Nous contractes predoctorals:
  Estudiants de doctorat en grups de recerca; per a la realització de tesis doctorals dins dels àmbits de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport.
 • Renovació de contractes predoctorals:
  Candidats/es que hagin gaudit d'una beca dins d'aquest mateix programa durant l'any anterior i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Requisits per sol·licitar una beca/contracte

 • Nova concessió: Podran presentar sol·licitud als ajuts regulats per aquestes bases, les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Integrar-se en algun dels projectes de recerca avaluats de manera positiva per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que es publicaran als taulers d’anuncis de l’INEFC (centres de Barcelona i de Lleida), abans que comenci el termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria corresponent.
b) Trobar-se en algun dels supòsits establerts a l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb les singularitats següents:

 • Els estudis de màster o equivalent han d’haver finalitzat després de l’1 de gener del cinquè any anterior a l’any de la convocatòria.
 • En el cas dels estudis de grau d’una durada mínima de 300 ECTS les persones sol·licitants han d’estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.
 • També els poden sol·licitar les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener dels dos anys anteriors a la convocatòria.
 • Els títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura i màster obtinguts en centres estrangers han de ser validats o reconeguts. A aquests efectes, es considerarà que un títol està reconegut quan la persona sol·licitant acredita haver estat admesa en la fase de recerca d’un doctorat.

c) Estar matriculada pel concepte de tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació de l’ajut. Els programes de doctorat han de ser d’una universitat del sistema universitari català.
d) La persona sol·licitant no pot estar en possessió de cap títol de doctor.

 • Renovació: Persones beneficiàries que han gaudit d'un ajut durant l'any;anterior i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Sol·licituds i documentació a presentar

 • Nova concessió:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud, omplert amb les instruccions que hi figuren.
b) Fotocòpia compulsada del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
c) Currículum acadèmic i currículum professional en l’àmbit objecte de la convocatòria, segons el model normalitzat que es facilitarà amb l’imprès de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius de tots els mèrits aportats.
d) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic, on consti la nota mitjana ponderada o fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial amb especificació de les qualificacions.
e) Especificació del projecte al qual es vol accedir.
f) Documents acreditatius de la formació específica requerida, si escau.
g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no estar implicada en cap supòsit de prohibició dels que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Renovació:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud, omplert amb les instruccions que hi figuren.
b) Certificat de la persona responsable del projecte o del centre receptor en què es duu a terme l’activitat subvencionada, que acrediti que el beneficiari hi és inscrit i està realitzant l’activitat adequadament.
c) Memòria justificativa de tot el treball realitzat en el període d’execució de l’ajut, on consti l’assoliment efectiu dels objectius.
d) Memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que puguin derivar de la tasca realitzada.

Lloc de presentació de documentació

Registres generals de l’INEFC.
a) Centre de Barcelona. Avinguda de l’Estadi 12-22. Anella Olímpica de Montjuïc. 08038 Barcelona.
b) Centre de Lleida. Partida Caparrella s/n. 25192 Lleida.

Data d'actualització:  30.10.2018