• Imprimeix

Doctorat

El programa de doctorat Activitat física, educació física i esport de la UB està coordinat conjuntament per l’INEFC-Barcelona i per la Facultat d’Educació de la UB.

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, un màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris. Per conèixer altres supòsits d’accés, podeu consultar l’article 20 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB.

L’admissió en el programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica, per la qual cosa, perquè el candidat hi pugui ser admès ha de complir els requisits d’accés i els requisits i criteris addicionals que estableix la Comissió Acadèmica per seleccionar els candidats.

Per tal de sol·licitar l’accés i l’admissió al programa de doctorat cal fer la preinscripció i lliurar la documentació requerida en els períodes establerts.

 

El perfil recomanat d’ingrés al Programa de Doctorat d’Activitat Física, Educació Física i Esport es correspon amb estudiants que han cursat un grau o llicenciatura en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport o en algun altre àmbit que vinculi l’educació amb l’activitat física i l’esport. Resulta especialment recomanable haver cursat un màster que ofereixi una formació per afrontar tasques d’investigació en l’àmbit de l’activitat física, l’educació física i l’esport.

Criteris d’admissió

1. Valoració de l’expedient acadèmic de grau i màster universitari de l’estudiant mitjançant la nota mitja ponderada de la titulació que dona accés al programa de doctorat (de 0 a 2 punts).

2. Valoració del currículum científic en l’àmbit d’alguna de les línies de recerca del programa de doctorat. Es computaran publicacions, presentacions en congressos, assistència a cursos i seminaris (de 0 a 2 punts).

3. Valoració de l’adequació de la seva formació acadèmica:

a. Seran mèrits el fet d’haver cursat un dels màsters de la UB següents: Activitat Física i Salut, Activitat Motriu i Educació, Activitat Física i Educació; Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Rendiment (2 punts).
b. Màsters afins adequats a les línies d’investigació del programa de doctorat (1 punt). 

4. Valoració de la trajectòria academico-professional i de recerca (recollida mitjançant el CV).

a. Valoració de la trajectòria academico-professional. (assistència i participació en congressos, publicacions, col·laboracions en projectes de recerca, etc.). (de 0 a 1 punt).
b. Carta d’intencions, proposta d’investigació i cartes de recomanació (de 0 a 1 punt).
c. Obtenció prèvia d’una beca de doctorat. Es consideraran com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques competitives d’altres països (de 0 a 2 punts).

Per solucionar alguna incidència en el procés d’admissió, la Comissió Acadèmica pot dur a terme una entrevista personal (fins a 2 punts).

Període: de l'1 al 30 de juny de 2018.

Lloc: Subdirecció de Recerca.


Documentació que s'ha de lliurar

A. Amb titulacions d'accés obtingudes a Espanya

    Procedents d’ensenyaments de la UB (diagrama)

 • Sol·licitud d’accés i admissió, emplenada i signada per la persona interessada.
 • Fotocòpia del DNI/passaport.
 • Expedient acadèmic de grau i màster amb l’acreditació del títol de grau i màster. 
 • CV.
 • Carta de motivacions que inclogui els interessos de la proposta de recerca (Preprojecte de tesi -màx. 3  fulls- on consti, com a mínim, l’objecte d’estudi, uns possibles objectius i una possible línia metodològica).
 • Carta de recomanació, si s’escau, i en particular la del possible director/a de tesi. 

 

    Procedents d’altres universitats espanyoles (diagrama)

 • Sol·licitud d’accés i admissió, emplenada i signada per l’interessat/da.
 • Fotocòpia DNI/Passaport.
 • Títol de grau original i fotocòpia. 
 • Títol de màster original i fotocòpia. 
 • Expedient acadèmic del màster. 
 • Certificació acadèmica del doctorat, en el cas d’accés per suficiència investigadora.
 • CV. 
 • Carta de motivacions que inclogui els interessos de la proposta de recerca (Preprojecte de tesi -màx. 3 fulls- on consti, com a mínim, l’objecte d’estudi, uns possibles objectius i una possible línia metodològica). 
 • Carta de recomanació, si s’escau, i en particular la del possible director/a de tesi.

 

B. Amb titulacions d'accés obtingudes a l'estranger (diagrama)

 • Sol·licitud d’accés i admissió, emplenada i signada per la persona interessada. 
 • Fotocòpia DNI/Passaport. 
 • Títol de grau original i fotocòpia.(*) 
 • Certificació acadèmica dels estudis superats per obtenir els títols de grau.(*) 
 • Títol de màster original i fotocòpia. (*) 
 • Certificació acadèmica dels estudis superats per a l’obtenció del títol de màster (*) 
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent fixada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya. 
 • CV. 
 • Carta de motivacions que inclogui els interessos de la proposta de recerca (Pre-projecte de tesi -màx. 3 fulls- on consti, com a mínim, l’objecte d’estudi, uns possibles objectius i una possible línia metodològica). 
 • Carta de recomanació, si s’escau, i en particular la del possible director/a de tesi.

 

*Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats, si s’escau, d'acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona.

Programa de doctorat “Activitat Física, Educació Física i Esport”
Informació general
Preu de matrícula 
Es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya.  (
curs 2018-2019)   
Calendari, lloc,
Calendari: del 15 al 31 d’octubre de 2018 
Horari: de 10 a 13 hores 
Lloc: Subdirecció de Recerca del centre de Barcelona de l’INEFC

Requisits i documentació que cal presentar 

I. ESTUDIANTS QUE CONTINUEN
Requisits: 
És necessari haver estat matriculat al curs 2017-2018 i acomplir les condicions acadèmiques següents: 

• Pla de recerca acceptat (doctorands que van iniciar el programa al curs 2017-2018) 

• Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2017-2018. 


Documentació que cal presentar:
• Imprès normalitzat de matrícula, emplenat i signat. 
• 
Document de compromís  emplenat i signat en cas de canvi de línia de recerca, de director/a o tutor/a.
 
II. ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS 

Requisits:
Haver obtingut l’accés i l’admissió al programa de doctorat “Activitat Física, Educació Física i Esport” pel curs 2018-2019.

Documentació que cal presentar:
• Imprès normalitzat de matrícula, emplenat i signat. 
• 
Document de compromís emplenat i signat per la persona interessada, el/la director/a i el/la tutor/a. 
• Dues fotografies originals.

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor/a la menció “doctor/a internacional” sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

a. Que el/la doctorand/a hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant. L’estada i les activitats, que ha d’haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del programa, cal que s’acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’han dut a terme. Aquesta informació s’ha d’incorporar al document d’activitats del doctorand.
b. Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana o catalana. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant un certificat emès pel/per la president/a del tribunal de la tesi doctoral.
c. Que un mínim de dos experts/es doctors/es que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat la tesi. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts/es sobre la tesi prèviament a la defensa.
d. Que, almenys, un/a expert/a que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor/a, i diferent del/de la responsable de l’estada mencionada en l’apartat a, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Per complir aquest requisit no pot formar part del tribunal cap de les persones responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat a. Aquest requisit s’acredita mitjançant la presentació d’una còpia de l’acta de grau de doctor/a, on consta el tribunal avaluador de la tesi doctoral.


Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol, i en un termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el/la doctorand/a pot demanar la concessió de la menció de doctor/a internacional, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits establerts, a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.

El treball de recerca del doctorand/a queda reflectit en la tesi doctoral que es llegeix i defensa davant un tribunal d’experts per a la seva avaluació. Es pot presentar en format clàssic, o per compendi de publicacions i hi ha un procés establert per dipositar una tesi doctoral. 

Data d'actualització:  19.11.2018