• Imprimeix

Pla de recerca, seguiment i permanència

Els estudis de doctorat tenen una durada d’un màxim de tres anys, a temps complert, a comptar des de la formalització de l’admissió del/la doctorand/a al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga per un any més, i excepcionalment, un segon any addicional.

Abans de finalitzar el primer curs acadèmic en què ha sigut admès/a, el/la doctorand/a ha d’elaborar el pla de recerca. Aquest es un document que, com a mínim, ha d’incloure el títol provisional de la tesi, els objectius que pretén assolir, la metodologia que emprarà, i també els mitjans i el cronograma.

A més del treball específic que el/la doctorand/a desenvolupa en el seu pla de recerca, El programa de doctorat també inclou activitats formatives que no requereixen l’estructuració en crèdits ECTS, i comprenen tant formació transversal com específica. A partir del curs acadèmic següent en que s’ha acceptat el pla de recerca, el/la director/a i el/la tutor/a de tesi informaran a la Comissió Acadèmica, cada curs acadèmic, dels avenços produïts en el pla de recerca i el document d’activitats, per tal que aquesta els avaluï. La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari i els documents específics que s’han de presentar per a dur a terme l’avaluació anual.

Per poder llegir una tesi doctoral, un cop finalitzada, el/la doctorand/a ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l’autorització per dipositar-la. En cas de resolució favorable, la tesi queda dipositada durant un període de 7 dies, i es conforma el tribunal d'experts per a la seva posterior lectura. Durant el període de dipòsit, qualsevol persona amb doctorat pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut a la Comissió d’Autorització de la Defensa de la Tesi de l’Escola de Doctorat. 

La tesi es pot presentar en un format tradicional, o bé com un compendi de publicacions. Per poder presentar una tesi en aquest segon format, s'han de assolir uns requisits que estan recollits en la normativa.

Si ets doctorand/a del programa de doctorat de l’INEFC de Barcelona, i vols iniciar el procediment de autorització de dipòsit i defensa de tesi, pots fer-ho mitjançant el formulari.

Data d'actualització:  18.12.2017