• Imprimeix

Projectes de centre

Responsable: Dr. David Carreras

El compromís en aquest projecte és entrar en la dinàmica de la formació semipresencial i en línia atenent la formació dels professors i el suport en projectes concrets.

Implementar accions que permetin anar transformant la formació presencial en no-presencial en els diferents àmbits de la formació que s'imparteix a l’INEFC (grau, cursos extensió i màsters).

Objectius per a aquest curs:

 1. Grau. Elaborar nous formats d’activitats en línia (moodle), avaluacions i classes gravades per tal que siguin operatives al llarg del curs. Previsions d'un 40-50% del professorat interessat a implementar-ho en alguna de les seves assignatures.
 2. Donar formació continuada. Oferir una formació en temàtica de jocs mitjançant cursos en línia pel sistema MOOC.
 3. Donar suport als màsters. Implementar formació semipresencial.

Responsable: Dra. Eloísa Lorente

El projecte se centra a aconseguir un bon nivell de relació entre la formació i la posada en el terreny professional dels estudiants, així com treballar en la continuïtat i les possibilitats de posterior ocupació en els diferents sectors. S’encarrega de coordinar els tutors i mentors i les tutores i mentores, d'assessorar-los i de fer-ne el seguiment.

Objectius per a aquest curs:

 1. Consolidar el procediment endegat el curs passat per a les pràctiques de grau.
 2. Millorar els instruments d'avaluació que s'utilitzen per avaluar les pràctiques: la memòria de pràctiques i la seva valoració per part de les entitats.
 3. Consolidar la relació amb les entitats que han mostrat un compromís ferm en la formació del nostre alumnat.
 4. Donar suport a l'organització de les pràctiques de postgraus i/o màster de l'INEFC.

Responsable: Dr. Jordi Seguí

Aquest projecte dona suport a tota l’àrea d’estudis, específicament en el grau, per garantir-ne un bon funcionament diari. Treballa en horaris, calendari i incidències.

Objectius per a aquest curs:

Millorar la coordinació del professorat en relació a:

 1. Treballar en les normatives que s’han d’aplicar al grau (avaluació i dinàmica d’assignatura) per a la consolidació i la millora dels estudis.
 2. Crear sinergies de treball amb el professorat que coincideix per semestre i per curs acadèmic.
 3. Desenvolupar competències transversals (entre assignatures i cursos).
 4. Establir criteris comuns i progressius a treballar transversalment (avaluació, correcció ortogràfica, recull bibliogràfic, presentacions, aplicació tecnològica, etc.).

Responsable: Dr. Gerard Lasierra

Aquest projecte s’encarrega de la coordinació i la promoció de la formació complementaria del estudiant en el terreny dels tècnics esportius o de formacions específiques que es considerin interessants pels estudiants.

Objectius per a aquest curs: 

 • Consolidar  l’estructura organitzativa i de divulgació.
 • Gestionar els cursos actuals i generar si és necessari, nous cursos de tècnics esportius.
 • Treballar en el terreny de les  titulacions de Temps Lleure, Monitor i Director.
 • Nous cursos de Formació - 1 cada semestre i per àrea. Estudiar quines àrees, tipus de docència, pressupost i estructura.

Responsable: Dra. Marta Castañer

Aquest projecte vol apropar la recerca al terreny de l'estudiantat i alhora donar suport i divulgació per diferents mitjans a la recerca que es fa en el centre.

Objectius per a aquest curs:

 1. Organitzar les Jornades Científiques de l'INEFC Lleida. Després de les dues edicions, consolidar-les i millorar-les.
 2. Continuar planificant les activitats formatives pel PDI i els doctorands.
 3. Reforçar la figura de l’estudiant col·laborador en recerca (ECR). És una nova figura que, en la seva primera posada en marxa el curs passat,  ha permès a l’estudiant actiu de la casa participar en tasques de recerca al si dels grups de recerca actuals del centre. 
 4. Continuar amb Projecte de recerca institucional 360º. Això representa un repte de recerca de coparticipació dels diversos grups de recerca de la casa oberta a tot el PDI. La cerca se centra en la validació d’indicadors per a la promoció de l’activitat física i la salut integral de les persones en espais naturals protegits de Catalunya.

Responsable: Dr. Antoni Planas

Aquest projecte dona suport i coordina el departament del centre.

Objectius per a aquest curs:

 1. Establir un sistema que permeti la gestió horària i de dedicació lectiva del professorat. Mitjançant una aplicació informàtica de fàcil implementació registrar els horaris i la dedicació lectiva del professorat d’acord amb els criteris publicats en l’acord de mesures.
 2. Definir un protocol que agiliti la gestió dels projectes personals. Mitjançant una aplicació informàtica, registrar els requeriments, les accions i les tasques que el professorat consideri que requereixen suport institucional per tal d’obtenir una retroacció de les activitats realitzades amb el suport de l'INEFC per facilitar-ne la difusió. 
 3. Elaborar una proposta d’intervenció i seguiment de la pàgina web que incorpori  la difusió i la divulgació de les activitats i les tasques subvencionades institucionalment.
 4. Emmarcar les actuacions previstes en els apartats anteriors en un pla estàndard que permeti tenir una visió global i individualitzada de les activitats laborals del professorat per tal de concretar-ne l'itinerari professional i les aportacions institucionals a la transferència de coneixement a la societat.

Responsable: Dr. Cristòfol Salas

La qualitat és un compromís fonamental en el centre i per això estem treballant en el ferm objectiu de fer un seguiment i suport a les diferents àrees per poder millorar i oferir una docència, recerca i serveis de valor a la comunitat.

Objectius per a aquest curs:

 1. Liderar el procés de realització dels informes de seguiment del centre (ISC).
 2. Col·laborar en la realització del pla de millora del centre.
 3. Donar publicitat als principals resultats que derivin de l'ISC.
 4. Coordinar amb l’oficina de qualitat de la UdL.
 5. Implementar enquestes pròpies als serveis del centre.

Responsable: Dr. Sebastià Más

L'estudiantat és el punt clau i referent per a qui treballa aquest centre. Per això aquest projecte se centra a trobar camins, solucions, propostes, tutories, assessorament i formació transversal i internacional al col·lectiu.

Objectius per a aquest curs:

Dinamitzar la figura de tutor incoming per facilitar la integració a la vida a l’INEFC a Lleida. Estimular, facilitar i donar suport a la mobilitat d’estudiantat.

 1. Elaborar un document-guia per a les convalidacions d’assignatures.
 2. Conèixer, registrar i avaluar els punts forts i els aspectes a millorar en el pla de tutorització del centre.
 3. Conèixer, registrar i avaluar els interessos i les necessitats de l’associació d’alumnes de l’INEFC  Lleida.
 4. Donar suport a les activitats de la Subdirecció de Suport i Innovació, incloent-hi el treballar amb l’equip  d’estudiants col·laboradors d’esdeveniments. Organitzar les jornades Ocusport.
Data d'actualització:  18.12.2017