• Imprimeix

Gestió de la qualitat

sdfas

La garantia de qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats pel centre, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat.

Un sistema de garantia de la qualitat és el conjunt integrat per les activitats desenvolupades pel centre per garantir la qualitat dels ensenyaments, i també la relació existent entre aquestes activitats.

En aquest marc, la Universitat de Lleida va aprovar un model de sistema de gestió interna de la qualitat de la formació universitària que es desplega, amb peculiaritats pròpies, a cada un dels centres. Atesa l’adscripció del Centre de Lleida de l’INEFC a la UdL en tot allò referit a l’àmbit academicodocent, INEFC Catalunya ha acordat en el seu Consell Rector l’adscripció del seu Centre de Lleida a les polítiques de qualitat de la UdL, adaptant-les a la seva estructura i a les seves peculiaritats pròpies, tant com a Organisme Autònom de la Generalitat de Catalunya, com a Centre de Lleida. 

El Centre de Lleida de l’INEFC té els procediments propis següents, que suposen l’adaptació a la realitat orgànica i funcional de l’INEFC dels procediments generals de l’UdL i els propis dels seus centres integrats:

Funcions de la Comissió de Garantia de la Qualitat del centre

 1. Elaborar la planificació de l’SGIQ del centre i la política i els objectius de qualitat que es fixen en els acords de millora, i proposar-ne l’aprovació a la Junta de Centre.
 2. Difondre la informació respecte a la política i els objectius de qualitat al Centre.
 3. Fer el seguiment de l’eficàcia dels processos a través dels indicadors associats.
 4. Valorar els resultats de les enquestes de satisfacció dels grups d’interès (estudiantat, professorat i PAS).
 5. Un cop analitzats els resultats, formular les propostes de millora necessàries per garantir la qualitat dels processos que gestiona el centre.
 6. Estudiar la implantació de les propostes de millora de l’SGIQ suggerides per la resta de membres del Centre.
 7. Fer el seguiment de l’execució de les propostes de millora aprovades i de les actuacions de resposta a suggeriments, queixes i reclamacions.


Membres de la Comissió SGIQ grau

Formaran part de la Junta d’Estudis, el/la sotsdirector/a amb funcions de cap d’estudis, el/la coordinador/a del Grau, els/les caps de departament i els responsables de projectes vinculats a la docència (responsable PAT, pràctiques externes i qualitat), els/les delegats/des de cada curs i la persona responsable de Gestió Acadèmica

Junta d’Estudis de Programes Oficials de Postgrau del Centre

Està formada per:

 1. Dos representants de la direcció del centre, un dels quals serà el/la sotsdirector/a d’estudis, que en realitzarà la coordinació.
 2. La persona coordinadora de cada màster que integra el programa oficial de postgrau (POP).
 3. La persona coordinadora del programa de doctorat.
 4. Els caps dels departaments o caps de projecte implicats en el POP
 5. Un estudiant de cada màster oficial dels estudis del POP. Una persona en representació del PAS vinculat a la gestió acadèmica.

Els Indicadors docents recullen les dades més rellevants de la titulació a partir de les quals es fa un procés de reflexió i millora dels títols.

L'AQU Catalunya duu a terme enquestes d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes.

I en els resultats de l'enquesta es presenta una selecció d'informes gràfics per titulació que ofereixen informació sobre la taxa d'ocupació, el temps que es tarda en trobar la primera feina, la retribució, si es treballa del que s'ha estudiat, les funcions que es desenvolupen en el lloc de treball, la valoració de la formació rebuda, la valoració de la utilitat de la formació en el lloc de treball.

Data d'actualització:  24.10.2018