• Imprimeix

Pla de millora

Fruit de l’anàlisi valorativa dels COORDINADORS/ES i del CENTRE, es proposaran i planificaran (enumerant-les i definint responsabilitats i temporització) les accions de millora que s’han d’integrar en un pla de millora del centre, que ha d’incloure accions de millora transversals del centre i accions de millora específiques per a les titulacions que ho requereixin.  

 

Objectius a assolir

Accions de millora

Modificació de la Memòria del títol Sí/No

Origen proposta (1)

Responsable de l’acció

Calendari Implantació

Seguiment de l’acció al Desembre del 2017

Accions transversals al centre

Adaptar l’estructura acadèmica del centre als canvis acadèmics, de recerca i laborals

Revisió del reglament de règim intern.

NO

Equip Direcció

Director del centre

Febrer 2018

 

Retenir el talent, premiar millors expedients, increment de la matricula

Oferir beques a alumnes col·laboradors per a la matricula als màsters del centre

NO

Equip Direcció

Director del centre

Febrer 2018

 

Donar major difusió de l’actualitat del centre

Increment en el ús de les xarxes socials

 

Equip Direcció

Director del centre

Tot el curs

 

Adaptar el SGIQ als nous reglaments de regim intern de INEFC i campus de Lleida

Revisar composició i funcions dels òrgans col·legiats i unipersonals

NO

Equip Direcció

Responsable qualitat del centre

Febrer 2018

 

Ajustar procediments SGIQ i recollir nous procediments

Revisió i increment dels procediments actuals

NO

SGIQ

Responsable qualitat del centre

Febrer 2018

 

Actualitzar la pàgina web als criteris institucionals administratius (Generalitat Catalunya)

Redissenyar pagina web i actualització de continguts

NO

Secretaria General de l’Esport

Director del centre

Febrer 2018

 

Donar major informació del perfil de professorat

Incrementar la informació disponible a la web

NO

IST

Responsable qualitat del centre

Febrer 2018

 

Apropar més l’alumnat a la recerca feta la centre

Ampliar les places d'estudiants col·laboradors en recerca (ECR)

NO

Equip Direcció

Sots-director de recerca

Octubre 2017

 

Apropar més l’alumnat a la recerca feta la centre

Ampliar les places d'estudiants col·laboradors en recerca (ECR)

NO

Equip Direcció

Sots-director de recerca

Octubre 2017

 

Aconseguir un major grau d’interacció presencial i virtual entre alumnat i PDI.

Fomentar l’ús de les eines tecnològiques disponibles (correu obert i/o Ogeo manager). Canalitzar les propostes de millora suggerides pels alumnes en tutories i e-mails a través del correu obert.

NO

IST

Cap d’estudis/ Coordinador del títol

Tot el curs

 

Vincular les competències de la titulació amb l'àmbit professional laboral

Organitzar activitats d’ensenyament no formal i transversals en una franja de dues hores durant el migdia de dimecres

No

IST

Sots-director de suport i innovació

Tot el curs

 

Organitzar l’OCUSPORT amb una orientació cap a l’emprenedoria

No

IST

Sots-director de suport i innovació

Abril 2018

 

Oferir a la comunitat INEFC-Lleida activitats saludables i d’ d’aprenentatge no formal.

Increment del nombre de seccions i activitats des de club INEFC Lleida, iniciatives del professorat.

NO

Equip Direcció

Sots-director de suport i innovació

Tot el curs

.

Donar a conèixer més el centre i transferència del coneixement

Impulsar la realització d'un Massive On-line Open Course (MOOC)

NO

Equip Direcció

Cap projecte de E-learning

Juny 2018

 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Disposar de més temps per a la distribució de grups, abans de l’inici del curs

Avançar les dates de la matricula.

No

IST

Cap d’estudis

Juliol 2018

 

Oferir els horaris més eficients a alumnat i professorat

Analitzar l’impacte d’ampliar la franja horària, incorporant un major nombre de classes a les tardes

No

IST

Cap d’estudis

Abril 2018

 

Explorar noves propostes d'horaris atenent a la convivència del grau i dobles graus (curs 2018-19)

No

IST

Cap d’estudis

Abril 2018

 

Definir amb major rigor els criteris d'avaluació de les diferents activitats avaluatives

Publicar en el campus virtual la convocatòria de les proves d’avaluació, destacant entre altres els criteris d’avaluació

No

IST

Coordinador del títol

Tot el curs

 

Incrementar la cohesió interna dels tutors de pràctiques externes i TFG

Realitzar curs de formació pel professorat tutor

No

IST

Responsable de Pràctiques Externes i cap d’estudis

Octubre 2017

 

Donar major informació als agents interessats

Incrementar la informació publicada a la web del professorat de la titulació

No

OQUA (UdL)

Responsable de Qualitat

Febrer 2018

 

Dotar l’alumnat de més recursos per l’aprenentatge

Transformar activitats d’ensenyament presencial en no presencial o dissenyar noves activitats o recursos no presencials

No

IST

Responsable E-learning

Tot el curs

 
 

Reorganitzar les diferents activitats que s'estan desenvolupant i donar-li un fil conductor més clar

   

Responsable del PAT

   

Màster en Director Esportiu

Donar continuïtat al programa

Valorar la possibilitat de reverificar el màster per a fer-lo semipresencial o no presencial

SI

IST

Cap d’estudis

Febrer 2017

 

Màster en Dret Esportiu

Millorar la presència dels alumnes en les sessions dels diumenges

Sensibilitzar, mitjançant una carta, a l’alumnat de la importància de la darrera sessió del mòdul

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

Màster en gestió esportiva

Aclarir la informació que es dona a la web del màster

Revisar i actualitzar la informació inclosa a la pàgina web, en especial processos més tècnics i la versió anglesa

NO

IST

Coordinador del títol

Febrer 2018

 

Millorar el procés de captació de l’alumnat

Difusió de publicitat en webs, major impacte en xarxes socials.

NO

IST

Coordinador del títol

Tot el curs

 

Millorar el procés de fidelització de l’alumnat

Dinamitzar la “comunitat virtual d’exalumnes”,

NO

IST

Coordinador del títol

Tot el curs

 

Individualitzar els processos de gestió acadèmica a l’alumnat

Facilitar els processos administratius de matrícula

NO

IST

Coordinador del títol

Tot el curs

 

Major seguiment de l’alumnat amb major càrrega presencial

Retornar a la càrrega presencial de 8h/ECTS

NO

IST

Coordinador del títol

Octubre 2017

 

Ser competitiu en el mercat dels màsters de gestió

Estudiar un calendari de classes entre setmana, s’impartiria en el curs 2018-19

NO

IST

Coordinador del títol

Gener 2018

 

Estudiar la modificació i actualització, si cal, dels continguts i càrrega creditícia de cada assignatura

NO

IST

Coordinador del títol

Gener 2018

 

Introduir noves metodologies d’aprenentatge i activitats d’avaluació

NO

IST

Coordinador del títol

Gener 2018

 

Garantir el coneixement de les tres especialitats que més sortida laboral donen

Eliminar l’opció de menú en l’assignatura 4, per fer les tres especialitats obligatòries

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

Promoure experiències l en empreses del sector

Utilitzar el mòdul d’esport i turisme com a plataforma per a visitar centres especialitzats”

NO

IST

Coordinador del títol

Abril 2018

 

Promoure valors específics de l’àmbit de la gestió.

Garantir un major rigor i exigència en el professorat (apunts, activitats d’avaluació) i l’alumnat (assistència, participació activa, treballs)

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

Reorganitzar els recursos pel seguiment personalitzat i constant de l’alumnat de les pràctiques externes com del treball final de màster

Reduir nombre de professorat tutor de Pràctiques externes (PE) i TFM.

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

Modificar la guia de PE i TFM, d’acord a la nova normativa d’avaluació de la UdL i del centre de Lleida del INEFC

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

Adaptar la rubrica d’avaluació del TFM, a partir de les recomanacions d’AQU

NO

IST

Coordinador del títol

Novembre 2017

 

 

 

Origen proposta: Per part de qui s’ha realitzat la proposta:

  1. IST: Informe de Seguiment de la titulació
  2. SGIQ: Seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
  3. Equip de direcció del centre
Data d'actualització:  15.12.2017