• Imprimeix

Accés i admissió

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya i garanteix que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat, dels cicles formatius, dels més grans de 25 i de 40 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i, així mateix, col·labora a la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

Els futurs estudiants del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport poden accedir-hi des de qualsevol àmbit d’especialització curricular de l’ensenyament del batxillerat i de formació professional de grau superior, així com estudiants majors de 25 i 40 anys. Ara bé, atesa l'adscripció d’aquests estudis a la branca de ciències de la salut s’ha de tenir en compte la ponderació de les matèries de la modalitat.

Més enllà de l'adscripció dels estudis a aquesta branca principal, la denominació del títol indica que l’alumne ha de tenir interès a formar-se de forma interdisciplinària. Aquesta formació va més enllà de les pròpies ciències de la salut i aquestes es complementen amb disciplines de les ciències socials i jurídiques. Així, el futur estudiant ha de tenir interès a fer de l’activitat física i l’esport una eina per a la millora de les persones, ja sigui com a eina formativa, o bé com a instrument per a la millora de la seva salut i del seu rendiment esportiu, o bé interès per gestionar l’activitat física desenvolupada en els diferents contextos.

Es requereix en el nou alumnat coneixements previs i alhora interès per seguir formant-se en:

 • L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • L’adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.
 • Habilitats de relació interpersonal i de comunicació tant oral com escrita (català, castellà i anglès).
 • Pensament científic: anàlisi i observació, raonament lògic, treball metòdic, capacitat crítica, etc.
 • Emprenedoria, lideratge i treball en equip.
 • Actuar amb valors ètics.

 

Aquestes capacitats inicials han de combinar-se amb una mínima competència motriu que li permeti seguir les assignatures pràctiques. Per garantir aquesta competència, els aspirants han de fer unes Proves d'Aptitud Personal (PAP). Aquestes estan adaptades a aspirants amb discapacitats i aspirants majors de 40 anys. I els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment n'estan exempts.

Així mateix, poden accedir-hi estudiants provinents d’altres universitats o altres estudis. Aquests poden optar per dues vies:

 • Via preinscripció universitària.
 • Via trasllat d’expedient.

En ambdós casos, els alumnes que disposin d’assignatures aprovades, amb una càrrega lectiva i programes equivalents, poden sol·licitar el reconeixement dels crèdits.

Els estudis demanen preferentment que el seguiment sigui de caràcter presencial, ja que, d'una banda, una gran part dels coneixements que s’han d’assolir són de tipus pràctic i, d’altra banda, la comprensió dels problemes i de les seves solucions s’afavoreix amb l’experiència.

A Catalunya la regulació de l'exercici de les professions de l'àmbit de l'activitat física i de l'esport està establerta per la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, pàg. 34361, de 2.5.2008) i BOE núm. 131, divendres 30.5.2008, pp 25140.

Així, les professions que s'hi regulen engloben els àmbits educatiu no formal, recreatiu, competitiu i de la gestió esportiva, a cadascun del quals s'ha reconegut una professió. La llei aborda la professió pròpia de l'ensenyament de l'educació física en tots els cicles, les etapes, els graus, els cursos i els nivells en què s'organitza el sistema educatiu.

La Llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies de l'àmbit de l'esport, i en les quals té cabuda el graduat o graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:

a) Professors d'educació física

b) Animadors o monitors esportius professionals

c) Entrenadors professionals (referits a un esport específic)

d) Directors esportius

Per poder accedir al primer curs del Grau heu de:

 1. Preinscriure-us en alguna de les universitats catalanes.
 2. Haureu de superar unes proves físiques d'aptitud personal (PAP). Si sou esportistes d'elit o d'alt rendiment esteu exempts de realitzar-les.
 3. Superar les proves per l'accés a la Universitat (PAAU).

 

Les diferents vies d'accés als estudis de Grau són:

Vies d'accés Formes d'accés
Alumnes procedents del Batxillerat LOGSE o COU PAU+PAP
Alumnes procedents dels cicles formatius de grau superior en l'especialitat d'animació d'activitats físiques i esportives PAP
Llicenciats i diplomats universitaris PAP
Alumnes procedents de l'accés a la Universitat per majors de 25 anys Prova d'accés a la Universitat per majors de 25 anys + PAP
Alumnes procedents de l'accés a la Universitat per majors de 40 anys  

 

Després d'haver superat les dues proves d'aptitud sereu admesos en funció del numerus clausus que estableixi l'INEFC en funció de les qualificacions obtingudes a les proves PAAU.

 • Proves PAAU: L'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat s'encarrega de l'organització i del desenvolupament de les PAAU, a les quals poden presentar-se tots els batxillers provinents dels 698 centres de Catalunya. La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya integra els set coordinadors de les PAAU de totes les universitats públiques catalanes, està presidida per la coordinadora de les PAAU de Catalunya i treballa en col·laboració estreta amb la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
 • Proves PAP (Proves físiques d'aptitud personal: Reglament i descripció de les proves de l'edició del curs 2018-19 

 

Ponderació de les matèries per a l'accés a la UdL per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Als estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport s'accedeix preferentment des de la branca de Ciències de la Salut i per tant s'ha de tenir en compte la ponderació de les matèries de la modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la UdL per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAAU i el procediment d’admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. 

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

 

Branca de Ciències de la Salut

Matèries de batxillerat

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n

de batxillerat per a l'accés a la universitat any 2013

Biologia

0.2

Ciències de la Terra i mediambientals

0.1

Física

0.2

Matemàtiques

0.2

Química

0.2

 

Dades sobre l'accés als estudis de Grau

El nombre de places de nou ingrés per als alumnes de 1er curs de Grau i ofertes per l'INEFC de Lleida són 120

Un cop superades les proves i haver obtingut l'admissió a l'INEFC de Lleida estareu en disposició de poder-vos matricular al centre. Aquesta matrícula es fa en format presencial i s'ha d'acudir a la Secretaria d'Estudis per formalitzar-la. Per a més informació, aneu a l'apartat Matrícula.

Els alumnes ja matriculats en cursos anteriors al centre s'han d'automatricular via internet. No obstant haurà de passar per la Secretaria d'Estudis de l'INEFC-Lleida l'alumnat que hagi renovat el DNI o el carnet de família nombrosa. Per a més informació, aneu a l'apartat Matrícula.

El trasllat d’expedient acadèmic és una possibilitat d’accés a la universitat que està al marge del sistema majoritari d’ingrés i admissió. Els alumnes amb estudis universitaris oficials parcials de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport cursats a qualsevol facultat de l’estat espanyol poden, ho desitgen, canviar de centre universitari i matricular-se a l’INEFC.

Quan es va presentar el títol a la verificació es va adjuntar el Pla d'acollida del nou alumnat anomenat PAT.

Des de llavors la UdL ha iniciat un nou programa d'acollida anomenat NÈSTOR.

L'INEFC, com a centre oficial adscrit a la UdL, s'acull a tots els seus procediments d'acollida i tutoria.

L'objectiu del programa NÈSTOR és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i com a futur professional.

Per accedir al programa d'orientació i tutoria universitària cliqueu sobre l'enllaç següent:

Data d'actualització:  13.07.2018