• Imprimeix

Objectius i competències

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, les destreses i les competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i les tècniques pròpies de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i a l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir, entre altres professions, com a professor d'educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport està vinculat a dues branques de coneixement. El claustre de l'INEFC del 21 de maig de 2008, i ratificat en la reunió del Consell Rector de l'INEFC en data 13 de juny de 2008, es va decantar per l'adscripció següent:

    • Branca principal: Ciències de la Salut
    • Branca secundària: Ciències Socials i Jurídiques

Es defineixen 6 competències transversals generals del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, especificant el seu desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Saber emprar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):

1.1 Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca professional

1.2 Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC)

1.3 Comprendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport

2. Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom:

2.1. Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficàcia

2.2. Elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

2.3. Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa

2.4. Adoptar una actitud respectuosa i alhora crítica amb els coneixements que es reben

2.5. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals

2.6. Comprendre l'abast i les limitacions del mètode i de la informació científica

2.7. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

2.8. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

2.9. Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent

3. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació

3.1. Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació

3.2. Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, en la promoció dels Drets Humans i en els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics

3.3. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú

3.4. Exposar adequadament la informació en funció de l'auditori i de les necessitats comunicatives

3.5. Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure expressió

3.6. Desenvolupar competències relacionades amb la cultura professional afavorint l'entrenament en habilitats comunicatives, de coordinació i relacionals pròpies de cada situació en l'àmbit laboral

3.7. Redactar documents acadèmics, científics i tècnics dels àmbits professionals en què s'ha d'intervenir

3.8. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals

4. Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional:

4.1. Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes

4.2. Organitzar eficaçment el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació de l'activitat física i de l'esport

4.3. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit

4.4. Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

4.5. Capacitat de buscar i integrar nous coneixements

5. Actuar amb ètica i valors professionals:

5.1. Valorar positivament els principis morals i ètics per millorar l'exercici de la professió

5.2. Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana

5.3. Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població

5.4. Promoure i realitzar actuacions respectuoses amb el medi ambient

5.5. Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic

5.6. Inferir les normes socials i ètiques a les activitats relacionades amb l'exercici professional

6. Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió

6.1. Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant al sector públic com al privat

6.2. Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits d'aplicació i de competència

6.3. Adquirir habilitats per a la gestió de grups de treball

Es defineixen 6 competències específiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport especificant-ne el desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport:

1.1. Analitzar els trets estructurals dels esports

1.2. Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat

1.3. Classificar els principis de les manifestacions bàsiques de la motricitat i les teories implicades per descriure'ls

1.4. Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà

2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport:

2.1. Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a l'activitat física i de l'esport.

2.2. Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva

3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i de l'esport:

3.1. Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu.

3.2. Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport.

3.3. Comprendre els factors socials, culturals i històrics que influeixen en la pràctica de l'activitat física i l'esport

3.4. Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular

3.5. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos

3.6. Reconèixer elements de conducció de grups i equips esportius

3.7. Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten aconseguir l'eficiència muscular en l'exercici físic.

3.8. Reconèixer els factors de la morfologia humana que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

3.9. Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

3.10. Comprendre els fonaments generals del procés de l'entrenament esportiu.

4. Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents àmbits professionals:

4.1. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica de l'activitat física inadequada.

4.2. Interpretar dades derivades de les observacions en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat

4.3. Relacionar les diferents teories pedagògiques amb les pràctiques fisicoesportives

4.4. Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu

5. Aplicar els coneixements adquirits en l'activitat física i de l'esport a la pràctica professional:

5.1. Adquirir i aplicar els fonaments mecànics que condicionen l'activitat física i l'esport

5.2. Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat

5.3. Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional

5.4. Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports

5.5. Aplicar els coneixements a l'elaboració d'unitats temporals d'entrenament de les qualitats físiques

5.6. Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport

5.7. Prescriure exercicis físics orientats cap a la salut

5.8. Saber actuar en situacions de primers auxilis i risc vital

5.9. Seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat.

6. Planificar i avaluar els processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament,entrenament, salut, gestió i recreació:

6.1. Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats i instal·lacions

6.2. Avaluar els processos d'ensenyament – aprenentatge de l'activitat física i de l'esport

6.3. Avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu

6.4. Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i de l'esport

6.5. Planificar i dissenyar programes d'activitats d'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptats

6.6. Planificar i dissenyar programes d'entrenament esportiu emprant diferents dissenys de càrregues

6.7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats fisicoesportives i recreatives

6.8. Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms, així com nutricionals, adequats a la salut i a la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població

Data d'actualització:  18.12.2017