• Imprimeix

Pla d'estudis

Matèries de la titulació i distribució semestral

assignatures_ca

El títol de grau en Ciències de l'Activitat i de l'Esport s'organitza en:

 • Matèries bàsiques, definides pel Reial decret 1393/2007 i relacionades amb la branca de coneixement.
 • Matèries obligatòries, són aquelles que l'INEFC considera que s'han de cursar necessàriament per obtenir la titulació del Grau.
 • Matèries optatives, són definides per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida) i l'alumne pot triar quines vol cursar.

 

A part d'aquestes matèries l'alumnat també haurà d'efectuar obligatòriament:

 • Pràctiques externes, són pràctiques que l'alumne realitza en centres o empreses on es desenvolupen tasques d'ensenyament. L'objectiu d'aquestes pràctiques és que l'alumne adquireixi una experiència directa en qualsevol dels àmbits professionals de l'activitat física i l'esport.
 • Treball final del grau, es tracta d'un treball que l'alumne presentarà i defensarà davant d'un tribunal, el tema del treball és de lliure elecció per l'alumne però sempre relacionat amb els estudis.

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport organitzarà els seus 240 ECTS d'acord amb les matèries següents:

a. Matèries bàsiques

Amb una càrrega creditícia total de 60 ECTS.
Les matèries bàsiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:

 • Fisiologia (12 ECTS)
 • Anatomia humana (6 ECTS)
 • Física (6 ECTS)
 • Psicologia (12 ECTS)
 • Estadística (6 ECTS)
 • Educació (12 ECTS)
 • Sociologia (6 ECTS)

b. Matèries obligatòries

Amb una càrrega creditícia total de 150 ECTS.
Les matèries obligatòries del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:

 • Activitat física i qualitat de vida (18 ECTS)
 • Ensenyament de l'activitat física i de l'esport (12 ECTS)
 • Entrenament esportiu (18 ECTS)
 • Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana (6 ECTS)
 • Fonaments dels esports (54 ECTS)
 • Gestió i recreació esportiva (18 ECTS)
 • Manifestacions de la motricitat humana (24 ECTS)

c. Matèries optatives

Amb una càrrega creditícia total de 12 ECTS.
Les matèries optatives del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran determinades de forma diferenciada per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida).

d. Pràctiques externes

Amb una càrrega creditícia total de 12 ECTS.

i. Treball fi de grau

Amb una càrrega creditícia total de 6 ECTS.

FORMACIÓ BÀSICA
INTERDISCIPLINÀRIA
Estadística 6
Física, Anatomia Humana, Fisiologia, Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana 30
Psicologia, sociologia 18
FORMACIÓ BÀSICA EN ACTIVITAT
FÍSICA I ESPORTS
Manifestacions de la motricitat humana 24
Fonaments dels esports 54
FORMACIÓ APLICADA EN
L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT
FÍSICA I DE L'ESPORT
Educació, Ensenyament de l'activitat física i l'esport 24
Optativa d'Educació, Ensenyament de l'activitat física i l'esport 6
FORMACIÓ APLICADA A
L'ENTRENAMENT ESPORTIU
Entrenament esportiu 18
Optativa d'Entrenament esportiu 6
FORMACIÓ APLICADA EN ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA Activitat física i qualitat de vida 18
Optativa d'activitat física i qualitat de vida 6
FORMACIÓ APLICADA EN
GESTIÓ I RECREACIÓ
ESPORTIVA
Gestió i recreació esportiva 18
Optativa de Gestió i recreació esportiva 6
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA INTEGRADA Pràcticum 12
Treball fi de carrera 6
Data d'actualització:  07.11.2018