• Imprimeix

Pràctiques externes

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica que tots els ensenyaments oficials de grau han de contemplar unes pràctiques externes.

En el cas de l’INEFC les pràctiques externes és una matèria obligatòria dotada de 12 crèdits ECTS que està integrada dins del mòdul núm. 7  “Formació professionalitzada integrada” la qual es realitza a 4t curs de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. És un conjunt de pràctiques acadèmiques externes, l'objectiu del qual és  proporcionar a l’alumnat una experiència directa en qualsevol dels àmbits professionals de l’activitat física i l’esport (ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació) exceptuant l’àmbit de l’educació formal escolar a secundària, atès que aquest àmbit es treballa i desenvolupa exclusivament en el Màster de Formació del Professorat de Secundària.

El pràcticum s'aconsella que estigui vinculat a l’optativa corresponent a l’àrea en què es desenvolupi i pot estar vinculat al Treball de Fi de Grau. En aquest document s'estableixen les directrius generals que s'han de respectar per al bon desenvolupament del pràcticum tenint en compte les directrius del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre (BOE núm. 297 de 10.12.2011), pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Guia docent de les pràctiques

Centres amb convenis de pràctiques signats