• Imprimeix

Presentació del Grau

El grau és el primer cicle de l’ensenyament universitari que té la continuïtat en els màsters i doctorats.  Aquest primer nivell té un doble objectiu: d’una banda, donar una formació general a l’alumne universitari i, d’altra banda, facilitar una formació de caràcter més específic que prepari per l’exercici professional.

El títol s’estructura en cursos, matèries i assignatures, fins a cursar un total de 240 crèdits. Cadascuna d’aquestes assignatures ha de contribuir a l’adquisició de competències transversals i específiques.

A continuació, en trobareu informació més detallada tant des del punt de vista de contingut com d’estructura.

Per graduar-se en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat de Lleida s'han de cursar com a mínim quatre anys (si heu accedit a primer curs al centre), i s'han de superar el total de 240 crèdits que exigeix el pla d'estudis en la distribució següent:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 150
Optatives 12
Pràctiques externes 12
Treball final del grau 6

Al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) hi ha la informació més rellevant sobre les universitats, els centres i els títols que conformen el sistema universitari espanyol i, per tant, també hi podeu trobar informació sobre el títol de graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de l'INEFC de Lleida (UdL).

Resolució d'11 de març de 2011, de la Universitat de Lleida, per la qual es publica el pla d'estudis de graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

El pla d'estudis ha estat verificat en data del 22 de maig del 2009 pel ple del Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació. 

La garantia de qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats pel centre, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat.